2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Poštovane kolege i koleginice, članovi sindikata JOS-PURS,

Želimo da Vas informišemo u vezi najnovijih dešavanja koja su usledila nakon prosleđivanja usvojene sistematizacije  radnih mesta u PU.
U međuvremenu, u utorak 26. septembra, održan je i sastanak između direktora PU Dragane Marković, predsednika sindikata Milana Dumića i člana odbora Mikice Beševića, na kojem je tema bila „aktuelna sistematizacija i poboljšanje standarda zaposlenih“.
Ono što pojedini zaposleni ne mogu, a često i ne žele, da shvate  je to da je  socijalni dijalog na nivou PU, između našeg Sindikata i menadžmenta PU, na čelu sa direktorom, dostigao istorijski maksimum, za period od 2007. godine do danas. Kada bi na nivou Srbije svi ostali direktori filijala imali takav isti civilizacijski osećaj potrebe za socijalnim dijalogom sa Sindikatom, kao što ga ima direktor PU, ne bi se pravili kao da su „oblasni šerifi“ ili „gospodari svemira“, već bi zasukali svoje rukave, često od previše laktanja poderane, i zajedno sa sindikatom neprestano radili ili sarađivali u cilju sveopšteg dobra zaposlenih u organizacionim jedinicama na čijem su čelu!
Svemu tome doprinose i upadljivo besposlene kolege, koje osim kritika na račun našeg Sindikata, kao i poslodavca, očigledno ili ne znaju ili nemaju ništa pametnije da rade, a najčešće i ne pripadaju sindikalnom članstvu.
Želimo da određeni broj direktora pohvalimo ali i određeni broj da prozovemo, takođe i kolege koje samo gledaju isključivo sebe, smatrajući da PU postoji zbog njih i za njih, isključivo. Direktor PU Dragana Marković je, doslovce, na kolegijumu direktora istakla da nijedan proces u PU, što se tiče reforme, sistematizacije, plata se ne sme odvijati bez učešća i konsultacija sa Sindikatom.
Međutim, na terenu su stvari sasvim drugačije. Pa tako direktor Filijale Niš, na primer, smatra da je njegova privatna stvar koga će i gde da rasporedi i ne želi dijalog sa predstavnikom sindikata, šef ljudskih resursa Regionalnog odeljenja Beograd takođe je privatizovala raspoređivanje zaposlenih, isključujući i direktore filija i predstavnike sindikata iz tog procesa.
Takođe, imamo primere gde zaposleni, poput koleginice iz Aranđelovca, iako je predviđena za napredovanje, izražava protest što će i druga koleginica napredovati, i to na mnogo niže radno mesto, jer smatra da je to nepravedno i nezasluženo.
Za sada nećemo navoditi sva njihova imena, ali ćemo kasnije i to učiniti, ukoliko ne koriguju svoje stavove po pitanju saradnje sa predstavnicima reprezentativnog sindikata u Poreskoj upravi.
Ispred Sindikata PU, želo bih da pohvalim direktore Filijala Požega, Prijepolje, Nova Varoš, Čačak, Kraljevo, Kruševac, Trstenik, Vrnjačka Banja, Novi Pazar, Palilula, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd1, Novi Beograd 2, Zemun, Vračar, Šabac, Stara Pazova, Zrenjanin, Vršac, Pančevo, Novi Sad1, Novi Sad2, Inđija, Aranđelovac, Čukarica, Zaječar, Regionalna Odeljenja Kragujevac i Beograd, Centralu PU i CVPO.
Imamo primera gde su direktori ocenjivali zaposlene sa trojkom, a posle ih predlagali za napredovanje. Takođe, imamo primera gde direktori uopšte nisu predložili zaposlene za napredovanje, a sada okrivljuju Centralu PU i Sindikat.
Poštovana Gospodo! Svi Vi koji u poslednje vreme prozivate Sindikat i pozivate na neko ujedinjenje, očigledno imate i previše slobodnog (u okviru radnog) vremena a malo petlje da pokrenete bilo šta i doprinesete na pravi način našoj borbi za veća prava i bolji standard zaposlenih u PU.
U tom slučaju vas molimo da, ukoliko više ne želite, ili niste nikada ni bili deo šire zajednice koja već dovoljno dugo postoji, sprovedite neku svoju ličnu inicijativu do kraja i, eventualno, napravite neki novi, drugi, bolji sindikat, jer će i nama, možda, biti mnogo lakše kada u budućnosti dva sindikata pregovaraju sa jednim poslodavcem.
Takođe, najljubaznije molimo sve one koji nisu i  ne žele biti članovi ovog Sindikata, da se istom ne obraćaju za bilo kakvu vrstu pomoći. Sindikat poseduje sopstvenu bazu podataka o tome ko su mu članovi i isključivo ćemo o njima voditi računa i za njihov se interes zauzimati, svuda i na svakom mestu.

 

Poštovane kolege,
s obzirom na aktuelnost novousvojene sistematizacija radnih mesta u PU, molim vas da gde god da je došlo do propusta u predviđanju radnih mesta po organizacionim jedinicama ili gde direktori, iz bilo kog razloga, ne žele dati odgovarajuće predloge, vaše primedbe  pošaljite na e-mail adresu predsednika sindikata, milan.dumic@purs.gov.rs.
U prilogu ovog dopisa mo
žete videti aktuelnu sistematizaciju radnih mesta, iz avgusta meseca 2017. godine.

Prilog - Akt o sistematizaciji r.m., avgust 2017. godine

 

 

Poštovane kolege,
Akt o sistematizaciji radnih mesta u Poreskoj upravi, Centrala PU dostavila je direktorima filijala, kako bi potvrdili predloge za napredovanja, koje su ranije dostavili, u maju mesecu tekuće godine.
Preporuka sindikata svim zaposlenima je da se aktivno interesuju za svoj status, kada je ovaj tekući proces u pitanju.
Sindikat je, sa svoje strane, kao neko ko je davao konkretne predloge, učinio šta je i koliko je mogao, u skladu sa zakonom.
Prema usvojenoj sistematizaciji, predviđena su radna mesta, sa višim koeficijentima, za napredovanje onih zaposlenih koji su bili na spiskovima koje je sindikat blagovremeno dostavio poslodavcu.
Na vama je, koleginice i kolege, da ispratite proces do kraja, do trenutka dok ne dobijete novo rešenje o raspoređivanju, sa unetim izmenama, kako je to bilo dogovoreno i predviđeno sistematizacijom i kako se ne bi desilo da vaši direktori po filijalama, iz bilo kog razloga, u poslednji čas promene svoje predloge i uskrate vam prethodno odobrena napredovanja.

 

Vlada Srbije, na sednici održanoj 17.08.2017. godine, usvojila je predlog Akta o sistematizaciji radnih mesta u Poreskoj upravi Srbije, kojim će, kao što smo ranije u više prilika napominjali, značaj broj poreznika biti unapređen u viša poreznička zvanja, bez ikakvih korekcija u pogledu broja radnika koji je PU predložila, a Vlada na sednici prihvatila i usvojila.

Predsednicima OO sindikata učlanjenim u JOS-PURS,
obaveštavamo vas da ste, na zahtev Republičkog zavoda za statistiku, dužni da u što kraćem roku popunite i RZS-u dostavite tražene opšte podatke o sindikalnoj organizaciji kojom rukovodite i podatke o licu ovlašćenom za zastupanje, na način kako je dato u prilogu 1 koji vam dajemo na uvid.
Naročitu pažnju skrećemo na tačku 4. Prijave o razvrstavanju - matični broja pravnog lica u okviru koga se osniva sindikalna organizacija – u ovom polju trebate uneti 17667505!
Popunjenu prijavu i prateća dokumenta (fotokopija rešenja o osnivanju, o ovlašćenom licu ili promenama u nazivu i sl.) dostavite elekronskim putem, na mail adresu milos.vukmirovic@stat.gov.rs.

Prilog 1 - popunjen obrazac prijave

Prilog 2 - blanko obrazac prijave

Prilog 3 - uputstvo RZS-a

 

Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava, koji su zajednički odradili JOS-PURS i Poreska uprava, usvojen je od strane Ministarstva finansija i objavljen u Službenom glasniku RS.

Pravilnik o platama i izmene-dopune pravilnika možete preuzeti i pogledati ovde.

Dana 12.07.2017.godine, u Centrali PU, održan je sastanak Оdbora JOS-PURS kojem je prisustvovao i pomoćnik direktora - direktor  Sektora za ljudske resurse, Miroslav Micić.
Predsednik sindikata Milan Dumić i direktor Sektora za ljudske resurse Miroslav Micić informisali su članove Odbora o zajedničkim aktivnostima koje su, u predhodnom periodu, vodili poslodavac i sindikat.
Najnovijom odlukom Vlade RS o maksimalnom broju zaposlenih u državnim organima
, PURS je, pored zdravstva, jedini organ kome je povećan broj zaposlenih sa 5459 iz 2015. godine na 5850 u 2017. godini.
Broj trenutno zaposlenih u PURS nije dovoljan za obavljanje osnovnih funkcija kontrole i naplate javnih prihoda.
PURS je
u proteklih nekoliko godina suočena sa stalnim, enormnim odlivom kadrova. Za pomenuti broj zaposlenih koji su do sada otišli u penziju ili iz drugih razloga napustili PURS, godinama unazad nije vršeno zanavljanje kadrova, a zbog poznatih okolnosti je u proteklom periodu bilo čestih izmena rukovodstva, te nije bilo vremena za sprovođenje konkursa.
Konsolidacijom i uspostavljanjem novog upravljačkog kadra u PURS, u drugoj polovioni 2016. godine stekli su se uslovi, između ostalog, i za raspisivanje konkursa za popunu 100 izvršilačkih mesta, što je samo početak „podmlađivanja“ naše uprave, tj. prvi korak u nizu sličnih koji će uslediti u 2017.
godini, kako bi se broj zaposlenih u PURS podigao na 5850 na neodređeno , plus 10%  na određeno radno vreme i ugovore o privremenim i povremenim poslovima.
Konkurs za 100 izvršilačkih radnih mesta je završen i odštampana su rešenja koja će u toku sledeće nedelje biti poslata na teren. Pravilnik o nagrađivanju je objavljen u Službenom glasniku RS.
Na sastanku sa tadašnjom ministarkom a sadašnjom premijerkom dobili smo zeleno svetlo da raspišemo konkurs za sva nepopunjena radna mesta, što je negde oko 870 radnih mesta. Radna mesta koja su dobijena određivanjem maksimalnog broja zaposlenih (ima ih oko 390) namenjena su isključivo za mlade ljude - pripravnike koji će, uglavnom, biti raspoređeni po filijalama.
Akt o sistematizaciji radnih mesta u PURS-u je urađen i dostavljen Vladi RS na potpis. Novina u aktu o sistematizaciji je da naziv ekspoziture je izbačen a umesto njih se formiraju odeljenja, odseci i grupe, u zavisnosti od broja zaposlenih.
Takođe novim aktom je predviđeno napredovanje 580 zaposlenih u viša zvanja što čini 12% od ukupnog broja zaposlenih.
U nastupajućem periodu, najvažniji zadaci koji se postavljaju pred Poresku upravu su povećanje naplate poreza i sprečavnje sive ekonomije. PURS planira njihovo sprovođenje, tako što će izvršiti izmenu organizacione srukture uz smanjenje broja organizacionih jedinica, povećanje mobilnosti zaposlenih, obezbediti potpunu IT podršku, kao i optimalni broj dobro obučenih kadrova.
Rukovodstvo i JOS Poreske uprave, zajednički, smatraju da je u cilju održanja postojećeg nivoa funkcije i povećanja efikasnosti Poreske uprave, Vlada Srbije, preko ministarstava finansija i državne uprave, nakon više obavljenih sastanak i konsultacija na relaciji sindikat i menadžment PU sa resornim ministarstvima,  odredila potreban broj zaposlenih u ovom državnom organu, a one koji sada rade, izmenama i usvajanjem novog Pravilnika o platama koji je u izradi stimulisati da ostanu u Poreskoj upravi i da rade na propisanim poslovima.
Predviđena je i izmena ZPPA kojom će se izjednačiti zvanja u osnovnim i pratećim funkcijama u PURS-u. Visoka stručna sprema će bez obzira koje su funkcije imati pet zvanja gde će ljudi moći brže da napreduju.
Izmenama određenih zakonskih odredbi, rad na određeno vreme biće produžen sa jedne na dve godine, dok će naredni javni konkursi za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta biće oglašavani na internet prezentaciji PURS-a, na portalu E-uprave, u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet prezentaciji SUK-a.
U
slučajevima privremenog premeštaja državnih službenika u istom državnom organu neće biti ograničeno već dok traje potreba službe, ukoliko ispunjava uslove u pogledu stepena i vrste, obrazovanja, znanja i sposobnosti predviđenih aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.
Uvođenje novih poslovnih procesa kao rezultat izmene poreskih i drugih zakona uticao je na raznovrsnost poslova u Poreskoj upravi, gde su poreznički poslovi dominanti ali više nisu jedini (konverzija zemljišta, provera namenskog trošenja kreditnih sredstava, kontrola sredstava za navodnjavanje i odvodnjavanje, kontrola menjačkih i deviznih poslova, kontrola zaštite autorskih i srodnih prava, programiranje), povećao je nivo složenosti i obim poslova i zahteva dovoljan broj visoko obučenih kadrova.
Kroz rad na transformaciji PURS, definisaće se i nova organizaciona šema, u kojoj će doći do ukrupnjavanja broja organizacionih jedinica, uz smanjenje broja postojećih i formiranja tzv. vodećih filijala, tako da bi smo umesto dosadašnj
eg broja imali do 36 organizacionih jedinica – glavnih filijala sa pripadajućim servisima, CVPO i  Centralu PURS.
Pri svemu tome najbitnije je napomenuti da ovaj proces, koji će se odvijati u više faza u PURS, ni na koji način neće uticati da bilo ko od zaposlenih ostane bez radnog mesta, odnosno neće biti otpuštanja.
S
matramo da Republika Srbija, kao poslodavac, treba permanentno da podržava dalji razvoj Poreske uprave, kroz podšku vrednostima koje ta uprava ima u ljudskim resursima.

Članove JOS Poreske uprave i sve zaposlene obaveštavamo da je radna grupa, u čijem sastavu su od strane poslodavca aktivno bili uključeni i predstavnici našeg sindikata, i koja se bavila izradom akta o sistematizaciji radnih mesta u ovom državnom organu, okončala svoj rad, pri čemu je okvirni rok za njeno usvajanje, nakon određivanja maksimalnog broja zaposlenih u državnim organima od strane resornog ministarstva finansija i ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, maj 2017.godine.
Po tom usaglašenom predlogu, najveći deo zaposlenih koji su bili na spiskovima doškolovanih i mlađih poreskih inspektora biće unapređen u viša poreznička zvanja kao i jedan broj zaposlenih koji su u višim zvanjima.
Pored toga, nastavlja se rad na transformaciji PU, u skladu sa strategijom Vlade Srbije i predlozima MMF-a i Svetske banke, o njenom osavremenjivanju i usklađivanju tehnologije rada sa najboljim evropskim poreskim administracijama, kako u regionu, tako i šire.
S tim u vezi, u izvesnom broju najvećih filijala PU, na području svih regionalnih odeljenja, započeće prva eksperimentalna faza rada reformisanih organizacionih jedinica, u periodu od 01.jula 2017. godine, dok će se kasnije, postepeno uključivati i sve ostale filijale.
Kako bi se rukovodstvo i zaposleni u PU što detaljnije i blagovremeno  upozanali sa promenama u organizaciji i načinu poslovanja nove, transformisane uprave, po unapred određenim filijalama započinje upoznavanje rukovodstava i zaposlenih sa promenama koje će se desiti i nekim novinama u organizaciji i načinu funkcionisanja budući filijala PU. U razgovorima će, pored domaćina iz filijala, kao moderatori učestvovati predstavnici Sektora za transformaciju Centrale PU, sektora za ljudske resurse, sektora kontrole i predstavnici sindikata.
U onim organizacionim delovima, u kojima naš sindikat nema svoje članstvo i predstavnike na lokalu, na inicijativu sindikata, na razgovore će biti pozivani predstavnici iz redova zaposlenih, koje same kolege budu preporučile, da kao delegati, učestvuju i naknadno prenesu informacije o temi o kojoj se bude diskutovalo.
Želimo da obavestimo sve zaposlene da poluinformacije i dezinformacije koje pojedinci zlonamerno plasiraju na sastancima i obukama u regionalnim odeljenjima su ništa drugo do plod mašte onih koji ih raznose i plaše zaposlene sa eventualnim gubitkom radnog mesta.
Zbog krupnih promene koje predstoje u narednom periodu u PU, u svim onim organizacionim delovima PU u kojima ne postoje sindikalne organizacije, predlažemo zaposlenima da se organizuju, učlane u naš sindikat i budu sastavni deo JOS-a, kako bi na najlakši i najbolji način zaštitili svoja prava iz radnog odnosa i učestvovali u svim bitnim aspektima rada i odlučivanja, kako u samom sindikatu, na svim nivoima organizacije, tako i u Poreskoj upravi Srbije.

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je Addiko banka u dogovoru sa Sindikatom Poreske Uprave obezbedila za zaposlene – članove JOS Poreske uprave posebnu ponudu.

Ponuda uključuje:

- Izuzetno atraktivne kamatne stope za keš kredite i kredite za refinansiranje
- Rokove otplate kredita do 144 meseca
- Brzo i jednostavno apliciranje za kredit
- Veoma atraktivni paketi tekućih računa sa uključenim mobilnim bankarstvom

I
dodatni servis koji smo obezbedili:

- Banka dolazi kod klijenta i na taj način klijent štedi svoje dragoceno vreme
- Individualni pristup klijentu na radnom mestu u vreme koje mu odgovara
- Pružanje sveobuhvatnih informacija i saveta  proizvodima i uslugama banke
- Podnošenje zahteva za proizvode na radnom mestu klijenta

U
prilogu možete naći:

Kontakte naših ekpozitura i odgovorne osobe za kontakt u gradovima gde banka ima ekspozituru
Kada su u pitanju gradovi gde banka nema ekspozituru šaljem Vam u prilogu spisak svih ekspozitura i bankomata po Srbiji
I najvažnije od svega šaljem Vam i ponudu za zaposlene u PU

Nadamo se uspešnoj saradnji.

S poštovanjem
,


www.addiko.rs

Beograd | MF | 13-02-17

U Ministarstvu finansija je dana 13.02.2017 godine održan sastanak, na kome su učestvovali državni sekretar Mirjana Ćojbašić. sekretar ministarstva,  Suzana  Šulejić i načelnik odeljenja za ljudske resurse Zoran Radojičić.
Ispred sindikata Poreske uprave Srbije učestvovali su predsednik Milan Dumić
, član odbora Mikica Bešević i predstavnici poslodavca, Miroslav Micić, pomoćnik direktora za ljudske resurse i direktor filijale Zemun, Momir Mijatović.
Predstavnici sindikata su inicirali sastanak povodom sledećih tema
:
- Određivanje maksimalnog broja zaposlenih u 2017 godini
- Sistematizacija radnih mesta u PU, u skladu sa maksimalnim brojem zaposlenih
Izneti su podaci
o tome koji je obim posla i sa kojim problemima se susreću zaposleni u naplati, zbog nepostojanja softverskog rešenja za reprogram, kao i šta sve PU administrira, iako to nije iz njenog delokruga posla.
Sindikat PU traži da mu se vrati barem deo ljudi od onih
1000 koji su nam izbrisani 2015.godine.
Državni sekretar Mirjana Ćojbašić je prenela poruku ministra finansija Dušana Vujovića
, da će posebnu pažnju u ovoj godini posvetiti jačanju kapaciteta PU, zbog reforme koja je očekuje. Takođe, sistematizacija koja je urađena biće usvojena čim bude određen maksimalni broj zaposlenih u državnim organima.
Sistematizacijom je predviđeno da 562 zaposlena dobiju viša zvanja što je oko 12% zaposlenih.
Od tog broja, najviše je doškolovanih i mlađih poreskih inspektora. Sve je rađeno prema predlogu direktora filijala, koji su upoređivani sa spiskovima koje je prikupio i dostavio naš Sindikat, kao i u skladu sa zakonom (obavezan uslov da je zaposleni u zadnje dve godine imao godišnje ocene ističe se i naročito se ističe“).
Rok za donošenje odluke o maksimalnom broju zaposlenih je 31
. mart 2017. godine, kada se očekuje i usvajanje sistematizacije.

PRILOG - Informacija o maksimalnom broju zaposlenih u PU

Beograd, 10.02.2017.

Poštovani g-dine Vujoviću,
Sindikat PU je posle sastanka u ministarstvu za državnu upravu sa ministrom Anom Brnabić i saznanja da naše matično ministarstvo, ministarstvo finansija, daje predlog o maksimalanom broju zaposlenih u PU i upravama koje pripadaju pomenutom ministarstvu, odlučan u nameri da ne sedi skrštenih ruku i čeka, kao što je to bilo 2015. godine, kada ste nam dekretom ukinuli nepopunjena radna mesta, a sve u cilju ispunjenja preuzetih zahteva i obaveza iz odnosa prema MMF-u.
Tačno je da je PU i sa ovim, od 2015. godine smanjenim, brojem ljudi ispunila plan koji ste postavili pred nju, ali pitate li se kako je bilo zaposlenima koji su to morali da izvršavaju na granici ljudskih mogućnosti.
Mi ne želimo da nam tamo neke birokrate iz vašeg kabineta,  da bi se uklopile cifre za izveštaj MMF, precrtaju ljude u PU kao da ne postoje. S obzirom da do 20.februara tekuće godine treba da dostavite Ministarstvu za državnu upravu predlog maksimalnog broja zaposlenih u upravama, nadamo se da ćemo, kao Sindikat PU, pre toga imati priliku da vama i vašim saradnicima predočimo zbog čega PU traži određen broj ljudi, a sve u cilju boljeg i efikasnijeg funkcionisanja nje same.
I Vi lično i Vlada Srbije morate shvatiti da bez poreznika na terenu nema ni finasijske discipline u državi Srbiji. Ne ubira se porez iz kancelarije!
U svakom slučaju, ako niste spremni na iskren i preko potreban dijalog, ovaj Sindikat će biti prinuđen da se obrati lično i premijeru Srbije, jer je naša i želja i obaveza da vidimo šta ova država misli o Poreskoj upravi i zaposlenih koji u njoj vredno rade, da li će joj pomoći da se uzdigne na viši nivo u svakom pogledu, i kadrovski i organizaciono, ili će nastaviti da je i dalje urušava.

Ko je on-line

Ko je na mreži: 5 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH