2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

 

PORESKA UPRAVA  -  12 197 720 000 dinara

 

411     Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) - 5 337 968 000

414     Socijalna davanja zaposlenima - 66 735 000

415     Naknade troškova za zaposlene - 165 753 000

416     Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi - 47 292 000

422     Troškovi putovanja - 26 401 000

 

 Predlog Budžeta i obrazloženje

 

 

Beograd, 10.11.2020.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom saopštila je, nakon obavlјenih konsultacija sa Ministarstvom zaštite životne sredine, da su taksu za zaštitu životne sredine u obavezi da plaćaju samo one organizacije koje imaju registrovanu privrednu delatnost kojom ostvaruju prihod.

Naime, Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavlјanjem aktivnosti, iznosima naknada (Sl. glasnik RS br. 86/19, 89/19,) propisani su kriterijumi za utvrđivanje naknade, i delatnosti koje su razvrstane prema stepenu uticaja na životnu sredinu, takđe uređen je i način obračunavanja naknade za teritoriju jedinice lokalne samouprave, utvrđen iznos naknade za plaćanje.

Uredbom su utvrđeni kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika koji se utvrđuju u okviru pretežne delatnosti koju obavlјa obveznik naknade, pri čemu se pod pretežnom delatnošću smatra ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre, kao i delatnost čijim je obavlјanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Ministarstvo zaštite životne sredine je, na zahtev Kancelarije, odgovorilo i da udruženje nije obveznik plaćanja predmetne naknade, osim u slučaju da obavlјanjem delatnosti ostvaruje prihod, pri čemu utvrđeni iznos naknade za plaćanje ne može biti veći od 0,4% godišnjeg prihoda obveznika naknade u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.
S obzirom na to da su sindikati organizacije koje se bave zaštitom, ostvarivanjem I unapređenjem prava zaposlenih, da su neprofitne organizacije, registrovane u Ministarstvu za rad, a ne u Agenciji za privredne registre, jer ne obavljaju privrednu delatnost kojom se ostvaruje prihod, one ne potpadaju pod obavezu plaćanja ekološke takse.

15.09.2020

Na sednici Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije održane 14.9.2020. godine, Njegoš Potežica dao neopozivu ostavku na funkciju predsednika Sindikata uprave Srbije. 

Drage kolege i koleginice, poštovani članovi Sindikata!

Bila mi je čast i zadovoljstvo što sam deo svog radnog veka proveo na funkciji predsednika Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije.

Sarađivao sam sa velikim brojem članova sindikalnih saradnika i funkcionera, naučnih radnika, predstavnicima međunarodnog sindikalnog pokreta sa kojima sam ostvario dobru saradnju i realizovao programske zadatke.

Sprovodio reformu Sindikata, organizaciono i kadrovski učinio da Sindikat uprave Srbije ima dobre rezultate i sa pravom mogu reći bolje od drugih.

Veliku zahvalnost dugujem svima onima koji su me predlagali, birali i timski radili. Želim im dobro zdravlje i uspešnu radnu karijeru.

Novim kadrovima u Sindikatu uprave Srbije želim da budu jedinstveni i da nastave sindikalnu borbu za još uspešnije rezultate od dosadašnjih.

Veliki pozdrav svima Vama i hvala na svemu.


Njegoš Potežica

 

02.09.2020

Obaveštavamo Vas da je na današnjoj sednici doneta Odluka da se Susreti Sindikata uprave Srbije odlože i održe od 16. do 20. juna 2021. godine. Svako odstupanje ili nepoštovanje mera nas udaljava od cilja a to je konačna pobeda nad koronavirusom što ćemo uspeti jedino uz visok nivo discipline u odgovornosti.

ORGANIZACIONI ODBOR 46.RSI

 

 Beograd, 01.07.2020.

Poštovani,
ovim putem Vas obaveštavamo da je preporuka Ministarstva finansija da ssledećim kategorijama zaposlenih omogući rad od kuće:
1. zaposleni  koji imaju preko 60 godina života,
Rešenje za rad od kuće za zaposlene koji imaju preko 60. godina života će biti urađena na osnovu kadrovske evidencije Sektora za ljudske resurse.
2. zaposleni koji su teški hronični bolesnici  i boluju od:
·         srčanih oboljenja
·         plućnih oboljenja
·         dijabetesa

S obzirom na navedeno, a imajuću u vidu da se preporuka odnosi na uži krug hroničnih oboljenja u odnosu na preporuke iz prethodnog perioda,  potrebno je da dostavite spisak zaposlenih  koji su teški hronični bolesnici od navedenih bolesti, u formi tabelarnog prikaza koji Vam u prilogu dostavljamo.
3. zaposleni koji su roditelji deteta uzrasta do 7 godina.
Prilikom sastavljanja spiska zaposlenih koji su roditelji deteta uzrasta do 7 godina, potrebno je da zaposleni narednog dana dostavi potvrdu da drugi roditelj ima radnu obavezu.
Potrebno je da po dobijanju obaveštenja, bez odlaganja postupite u skladu sa preporukom.
Napomena: Zaposleni koji nisu iskoristili godišnji odmor za 2019. godinu, a pripadaju navedenim kategorijama, prvo koriste preostali deo navedenog godišnjeg odmora, a nakon toga će poslove svog radnog mesta obavljati od kuće.

 

 

 

Predsedništvo Sindikata uprave Srbije na sednici održanoj 5. juna 2020. godine donelo je Odluku da se Susreti održe u periodu od 23.9. – 27.9. 2020. godine

Ko je on-line

Ko je na mreži: 3 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH