2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

28.02.2022

Shodno odredbama Zakona o računovodstvu, čija je primena počela u ovoj godini, Agencija za privredne registre podseća na izmenjene rokove i uslove pod kojima se dostavljaju finansijski izveštaji za 2021. godinu.

Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja ističe 31. marta 2022. godine, a ne 28. februara. Novim zakonom je ukinuta obaveza dostavljanja podataka za statističke i druge potrebe do 28. februara, dok je rok za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, zajedno sa obrascem Statističkog izveštaja, pomeren na 31. mart.

Mikro druga pravna lica (političke organizacije, sindikalne organizacije, fondacije i zadužbine, udruženja, sportska udruženja, komore i sl.) i mikro preduzetnici, uz obrasce redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, ne treba da prilažu bilo kakva dokumenta, osim u izuzetnim situacijama, kao što je, npr., u pitanju slučaj kada su neažurni podaci o pravnom licu u evidenciji obveznika, ukoliko je zakonski zastupnik ograničen supotpisom i sl.

Izvor: Agencija za privredne registre

Odredbama  Pravilnika o upisu sindikata u registar (”Sl. glasnik RS”, br. 50/05, 10/10),  uređuje se način upisa sindikata kao organizacije zaposlenih, odnosno podaci koji se odnose na: rešenje o upisu; redni (registarski) broj; naziv i nivo osnivanja sindikata; sedište i adresu sindikata; članstvo u sindikatu osnovanom za teritoriju Republike; broj i datum rešenja o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata.

Saglasno navedenom, sindikati članovi Unije sindikata zaposlenih u državnim organima Republike Srbije (Carinski sindikat i Jedinstvena organizacija sindikata zaposlenih u Poreskoj upravi Srbije), kao i osnovne organizacije sindikata koje preko matične organizacije u organu državne uprave pripadaju Uniji, za pribavljanje određenih podataka, obraćaju se na sledeći način (popunjavanjem i dostavljanjem odgovarajućih obrazaca):

PREPIS REŠENjA O UPISU U REGISTAR

Sindikalna organizacija (osnovne organizacije sindikata sa svojstvom pravnog lica i organizacije sindikata – članovi Unije) kojoj je potreban prepis rešenja o upisu u Registar sindikata koji se vodi kod Ministarstva za rad, dostavlja ovom organu neposredno:

 1. Popunjen, potpisan i overen pečatom obrazac (Obrazac Br. 1)
 2. Kopiju postojećeg uverenja /rešenja/ o upisu sindikalne organizacije u Registar sindikata (koje je Ministarstvo ranije izdalo)
 3. Kopiju uplaćene republičke administrativne taks

PROMENA PODATAKA (naziv ili sedište)

Sindikalna organizacija koja traži izmenu podataka u vezi naziva ili sedišta, podnosi Uniji zahtev da Unija u ime organizacije sindikata dostavi ministarstvu zahtev za izmenu podataka (Obrazac Br. 2) i dokumentaciju:

 1. Popunjen i overen zahtev za upis promene podataka (Obrazac Br. 3)
 2. Odluku o promeni podataka (Obrazac Br. 4)
 3. Fotokopiju Rešenja o upisu sindikalne organizacije u registar
 4. Izjavu o nivou osnivanja (da je sindikat osnovan kod poslodavca Uprava Carina ili Poreska uprava i da je pristupio Uniji)
 5. Izjavu o broju članova
 6. Fotokopiju LK predsednika (ili očitanu LK)
 7. Kopiju uplaćene republičke administrativne takse

VAŽNE NAPOMENE:

Zahtev za izmenu naziva ili sedišta, organizacije sindikata, podnosi se u roku od 15 dana od nastale promene.

Zahtev i Odluku o promeni podataka, overiti pečatom koji je u upotrebi (stari pečat).

Unija podnosi zahtev Ministarstvu rada za promenu podataka uz potvrduda je organizacija koja traži izmene, član Unije.

Ministarstvo rada izdaje rešenje koje dostavlja Uniji, radi daljeg postupanja.

PROMENA PODATAKA (promena ovlašćenog lica)

Sindikalna organizacija koja traži izmenu ovlašćenog lica, podnosi Uniji zahtev za rešavanje – potvrdu nastale promene podataka i dokumentaciju:

 1. Zapisnik sa sednice nadležnog organa
 2. Odluku o izboru predsednika organizacije sindikata
 3. Kopiju rešenja o upisu organizacije sindikata u registar
 4. Fotokopiju LK predsednika (ili očitanu LK)

VAŽNE NAPOMENE:

Potvrda Unije o promeni ovlašćenog lica organizacije sindikata, potrebna je radi izvršavanja materijalnih obaveza organizacije sindikata i radi raspolaganja sredstvima na računu kod banke.

Neke banke kod promene ovlašćenog lica, traže i prepis rešenja o upisu u Registar sindikata, ne stariji od 60/90 dana.

TAKSE

Zakonom o republičkim administrativnim taksama je predviđeno da se za obraćanje Ministarstvu za rad, plaćaju sledeče takse:

 1. Taksa za prepis rešenja o upisu u registar, u iznosu od 430,00 dinara
 2. Taksa za promenu podataka u Registru Ministarstva za rad, u iznosu od 570,00 dinara

Iznos propisan zakonom uplaćuje se na žiro račun broj: 840-742221843-57, šifra plaćanja: 153, model: 97, poziv na broj: 50-016, svrha doznake: republička administrativna taksa; korisnik: budžet Republike Srbije.

***

Za dodatna pitanja možete se obratiti Uniji putem mejla:office@unijasindikata.rs

Telefon: 011/ 439-35-68 i 439-35-69

25.02.2022.

Poštovane kolege,

Službenički sistem u Poreskoj upravi čine kategorije u koje se prema unapred utvrđenim kriterijumimaslužbenici razvrstavaju, a koje predstavljaju osnov za njihovo napredovanje, nagrađivanje i kretanje u službi.

Pravni okvir sistema predstavljaju zakoni i drugi pravni propisi kojima se uređuje položaj poreskih službenikasa ciljem da ih motivišu za rad, tj. takvi dainteres službenika, kako ga oni osećaju u svakodnevnom funkcionisanju Poreske uprave, bude usklađen s njihovim obavezama i dužnostima.

Napredovanje kao poseban oblik nagrađivanja poreskih službenika, podrazumava premeštaj poreskog službenika na drugo, u hijerarhiji državnih organa, više radno mesto ili napredovanje po platnim razredima u okviru istog radnog mesta.

Poreski službenik koji je stekao pravo na neposredno više zvanje po osnovu ocenjivanja, a nema slobodnog radnog mesta u neposredno višem zvanju, možeda napreduje dva platna razreda u postojećem zvanju.

Saglasno navedenom, državni službenik kome je dve godine uzastopno određena ocena „naročito se ističe” napreduje za dva platna razreda.Za jedan platni razred napreduje državni službenik kome je dve godine uzastopno određena ocena „ističe se” ili ocene „naročito se ističe” i „ističe se”, bez obzira na njihov redosled.Za jedan platni razred napreduje državni službenik kome je tri godine uzastopno određena ocena „dobar” ili ocene „ističe se” i „dobar”, bez obzira na njihov redosled.

Svi zaposleni u Poreskoj upravi koji su stekli pravo da napreduju po osnovu ocenjivanja,odnosno koji su napredovali u platnim razredima, dobili će nova  rešenja o visini koeficijenta kada bude završeno ocenjivanje koje se očekuje da bude završeno do 01.04.2022 godine.

S obzirom da su i budžetom za 2022 godinu predviđena sredstva za napredovanje poreskih službenika, kako bi bili sigurni da ispunjavaju uslove i dali postoje mogućnosti , molimo kolege da izvrše uvid u rešenja o visini koeficijenta iz 2020. i 2021.godine i uporede koeficijente, kao i da izvrše uvid u rešenja o ocenjivanju.Ako se koeficijenti razlikuju, odnosno ako je koeficijent u rešenju iz 2021. viši, onda su već iskoristili pravo na napredovanje prema ocenama i nemogu ponovo napredovati u platnim razredima.

Pravo napredovanja u platnim grupama zaposleni mogu iskoristiti samo ako postoji upražnjeno radno mesto u neposredno višem zvanju uz predhodnu saglasnost direktora filijale tj neposrednog rukovodioca.

Sindikat je uključen u tokove oko budućeg napredovanja ali za informacije sindikatu će moći da se obraćaju samo članovi sindikata i to isključivo preko predsednika svojih OO sindikata, nikako pojedinačno.

PRILOG:

Napredovanje poreskih službenika - izvod iz zakona

 

25.02.2022. 

Imajući u vidu da se Komisiji za dodelu solidarne pomoći kao i Jedinstvenoj organizaciji sindikata  javlja se sve veći broj zaposlenih sa zahtevom za isplatu solidarne pomoći povodom težih bolesti i hiruških intervencija, a sredstva su ograničena to je poslodavac Ministarstvo finansija-Poreska uprave Srbije potpisala sa kompanijom DELTA ĐENERALI ugovor o osiguranju zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), bolesti i hiruških intervencija. Ovo osiguranje obuhvata rizike i sume osiguranja koje možete videti u prilogu.

Napominjemo da svi zaposleni pre podnošenja bilo kakvog zahteva Komisiji za dodelu solidarne pomoći u Poreskoj upravi prvo pogledaju uslove pod kojim su osigurani od strane poslodavca.

Takođe sve zahteve prema Jedinstvenoj organizaciji upućivati isključivo preko predsednika OO sindikata gde mora da postoji pečat i potpis da su saglasni sa podnetim zahtevom i da je ubeležen broj tekućeg računa na koji treba izvršiti uplatu

Prilog:

Polisa osiguranja

Tabela težih bolesti

Tabela hirurških intervencija

Poslovi, 22.12.2021.

Više radnih mesta...

MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Na osnovu člana 169b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - drugi zakon, 62/06-drugi zakon, 61/07, 20/09, 72/09-drugi zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21), člana 9 stav 1 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 2/19, 67/21) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-9913/2021 od 27. oktobra 2021. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKOJ UPRAVI PRIJEMOM PRIPRAVNIKA

 Konkursi - pročitaj više

 

13.12.2021.

Poštovane koleginice i kolege,

Komisija za dodelu solidarne pomoći na nivou PURS, koju je početkom ove kalendarske godine obrazovao poslodavac, 25.12.2021. godine završava sa radom za 2021. godinu, tj. za 12 dana, kada se ujedno završava i budžetska godina, nakon čega neće biti moguć transfer novca iz trezora ka korisnicima finansijskih usluga.

Molimo sve zaposlene koji podnose zahtev za dodelu solidarne pomoći  da to učine što pre kako bi Komisija za dodelu solidarne pomoći imala vremena da razmotri i realizuje prispele zahteve.

Za sve one koji iz bilo kog razloga ne podnesu zahtev do 25.12.2021. godine obaveštenje da Komisija za dodelu solidarne pomoći u PURS nastavlja sa radom tek od februara meseca 2022. godine, kada se bude formirala nova, pošto sadašnjoj ističe mandat.

 

18.10.2021.

Sigurno ste do sada milion puta videli QR kod, zar ne? QR kodovi se mogu naći na bilo kojem pakovanju, na štampanim reklamama, na video reklamama itd. Oni čak mogu predstavljati kupon ili određen link koji vodi ka sajtu, odnosno nekoj Facebook strani, blogu, Twitter nalogu i tome slično. QR kod čak može biti i WiFi šifra ili informacija o kontaktu!

Za one koji nisu sigurni, QR kod izgleda kao mali bedž (može biti i velikih razmera), koji ima neke male kockice unutar sebe koje su povezane u grupama. Ako postoji jedan QR kod za određen link, njegov izgled se ne menja jer svaki simbol, odnosno karakter, ima konkretnu formu u okviru QR koda. To znači da ako jednom generišete QR kod za neki link, primera radi “https://www.unijasindikata.rs”,  on će uvek biti isti, neće se menjati.

A ako vas zanima otkud to “QR”, onda će sve biti jasno kada vam kažemo da je u pitanju skraćenica od “Quick Response”. Na QR kod gledajte kao na evoluciju barcode-a koja je započeta u Japanu, u automobilskoj industriji. Zašto? Pa, QR kodovi su znatno pametniji jer mogu sadržati znatno više podataka u odnosu na tradicionalne barcode-ove, a zauzimaju daleko manje prostora. Isto tako, mašine mogu mnogo brže pročitati QR kodove, bez obzira na to što nose veliku količinu informacija.

Ali zašto su ustvari QR kodovi postali toliko popularni? Pa zato što ih mogu koristiti svi, a ne samo neka industrija ili neke firme i slično. Za njih nije potrebno imati posebnu opremu kako bi ih skenirali, dovoljno je imati pametan telefon, Android ili iPhone, totalno nebitno…

Beograd, 17.09.2021.

 

U petak 17.09.2021. godine održana je osnivačka skuština Unije sindikata zaposlenih u državnim organima Republike Srbije. Na skupštini je od pozvanih 30 delegata bilo prisutno 28.

Uniju sindikata su formirale Jedinstvena organizacija sindikata zaposlenih u Poreskoj upravi Srbije i Sindikat Uprave Carina.

Jednoglasno su izabrani organi unije sindikata.

Predsednik unije

Milan Dumić- JOS Poreske uprave Srbije

Podpredsednik unije

Srećko Mrganić– Sindikat Uprave Carina

Glavni odbor unije

1.Milan Dumić - JOS Poreske uprave Srbije

2.Jelena Milovankić- JOS Poreske uprave Srbije

3.Refik Senadović - JOS Poreske uprave Srbije

4.Nebojša Kostić - JOS Poreske uprave Ssrbije

5.Mikica Bešević  - JOS Poreske uprave Srbije

6.Milojka Crnogorac - JOS Poreske uprave Srbije

7.Srećko Mrganić  – Sindikat Uprave Carina

8.Ratko Bojović– Sindikat Uprave Carina

9.Aleksandar Grbić – Sindikat Uprave Carina

10.Dejan Todorović – Sindikat Uprave Carina

11.Boško Latinović – Sindikat Uprave Carina

Izvršni odbor-predsedništvo

1.Milan Dumić - JOS Poreske uprave Srbije

2.Mikica Bešević  - JOS Poreske uprave Srbije

3.Refik Senadović - JOS Poreske uprave Srbije

4.Jelena Milovankić- JOS Poreske uprave Srbije

5.Srećko Mrganić  – Sindikat Uprave Carina

6.Ratko Bojović – Sindikat Uprave Carina

7.Aleksandar Grbić – Sindikat Uprave Carina

Nadzorni Odbor

1.Olga Đorđević- JOS Poreske uprave Srbije

2.Danica Onđoš -JOS Poreske uprave Srbije

3.Olivera Jojić - Sindikat Uprave Carina

Statutarni odbor

1.Saša Đorđević - JOS Poreske uprave Srbije

2.Miljković Zorica - Sindikat Uprave Carina

3.Dragan Dragićević - Sindikat Uprave Carina

Unija sindikata je osnovana za teritoriju Republike Srbije i sledeći korak je dokazivanje reprezentativnosti na nivou Republike, na nivou gde bi, sa ostalim reprezentativnim sindikatima, bili ravnopravni pregovarači u izradi PKU i Zakona o državnim službenicima i platama državnih službenika.

Unija je registrovana kod nadležnog ministarstva za rad, dobijen je PIB, matični broj i otvoren tekući račun kod poslovne banke.

Sedište unuje je u Beogradu, u ulici Stanoja Glavaša broj 8.

11.06.2021.

 

Poštovane kolege,

Službenički sistem u Poreskoj upravi čine kategorije u koje se prema unapred utvrđenim kriterijumima službenici razvrstavaju, a koje predstavljaju osnov za njihovo napredovanje, nagrađivanje i kretanje u službi.

Pravni okvir sistema predstavljaju zakoni i drugi pravni propisi kojima se uređuje položaj poreskih službenika sa ciljem da ih motivišu za rad, tj. takvi da interes službenika, kako ga oni osećaju u svakodnevnom funkcionisanju Poreske uprave, bude usklađen s njihovim obavezama i dužnostima.

Napredovanje kao poseban oblik nagrađivanja poreskih službenika, podrazumava premeštaj poreskog službenika na drugo, u hijerarhiji državnih organa, više radno mesto ili napredovanje po platnim razredima u okviru istog radnog mesta.

Poreski službenik koji je stekao pravo na neposredno više zvanje po osnovu ocenjivanja, a nema slobodnog radnog mesta u neposredno višem zvanju, može da napreduje dva platna razreda u postojećem zvanju.

Saglasno navedenom, državni službenik kome je dve godine uzastopno određena ocena naročito se ističe napreduje za dva platna razreda. Za jedan platni razred napreduje državni službenik kome je dve godine uzastopno određena ocena ističe se ili ocene naročito se ističe i ističe se, bez obzira na njihov redosled. Za jedan platni razred napreduje državni službenik kome je tri godine uzastopno određena ocena dobar ili ocene ističe se i dobar, bez obzira na njihov redosled.

Svi zaposleni u Poreskoj upravi koji su stekli pravo da napreduju po osnovu ocenjivanja, odnosno koji su napredovali u platnim razredima, dobili su nova rešenja o visini koeficijenta od 01.06.2021. godine.

Kako bi sprečili ulaganje velikog broja neosnovanih žalbi, molimo kolege da izvrše uvid u rešenja o visini koeficijenta iz 2019. i 2020.godine i uporede koeficijente. Ako se koeficijenti razlikuju, odnosno ako je koeficijent u rešenju iz 2020. viši, onda su već iskoristili pravo na napredovanje prema ocenama i nemogu ponovo napredovati u platnim razredima.

 

Ko je on-line

Ko je na mreži: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH