2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Poštovani, U želji da proširimo saradnju, Vojvođanska banka je zainteresovana da za zaposlene – članove sindikata Vašeg preduzeća predstavi neverovatnu ponudu na tržištu koja traje do 31.05. 2016. godine:

Visa Olimpijska KREDITNA KARTICA

zauvek oslobođena mesečnog troška održavanja!

 I to nije sve..

· Uz neverovatnu fiksnu kamatnu stopu od samo 4% godišnje delimično ili u celosti otplatite dugovanja po kreditnim karticama drugih banaka.
Kamatna stopa važi do potpune otplate duga!

· 0% kamata u Avgustu! U periodu od 01. aprila do 31. avgusta 2016. kamatna stopa na transakcije kupovine će padati iz meseca u mesec za po 4%

*Od 01.septembra 2016, nakon Olimpijskih igara, kamatna stopa se vraća na 20% godišnje za sve transakcije.

· Očekuju Vas i brojna olimpijska iznenađenja!

Vojvođanska banka će u periodu od 01. aprila do 20. maja 2016. organizovati takmičenje u korišćenju Visa        olimpijsklih kartica.

Glavna nagrada je put na Rio 2016 Olimpijske igre za dve osobe, zahvaljujući VISA, kao i još 56 dodatnih nagrada

· Štedite kućni budžet sledećim pogodnostima

· 2% POPUSTA na sve kupovine u prodavnicama sportske odeće i opreme, sportskim i rekreativnim centrima, centrima zdravlja i lepote, svim biletarnicama, bioskopima, pozorištima, muzejima u Srbiji

· 3% POPUSTA za kupovine na EKO pumpama u Srbiji (6% POPUSTA u julu i avgustu)

Osnovne karakteristike:

· 3% (min. 500 RSD) od ostatka duga minimalna mesečna otplata kartice, uz pripadajuće kamate i naknade

· Mogućnost otplate trajnim nalogom

SPISAK FILIJALA VOJVOĐANSKE BANKE U SRBIJI

 

4. maj 2016.

Zaštitnik građana smatra da Međunarodni praznik rada mnogi radnici u Srbiji i ove godine dočekuju bez, u praksi, ostvarenih i zaštićenih prava koja im samo na papiru garantuju Ustav i zakoni, dok mnogi nezaposleni priželјkuju da rade pod bilo kakvim uslovima.
Kako se navodi u saopštenju povodom 1. maja, ombudsman Saša Janković od Inspekcije rada, koja ima najšira ovlašćenja i zbog toga postoji, posebno očekuje da ne čeka prijave radnika, već da što više radi po službenoj dužnosti i sopstvenoj inicijativi.
Zaštitnik je pozvao i zaposlene da narušavanje svojih, zakonima garantovanih, prava prijavlјuju inspekciji čiji rad treba snažno podržati i kontrolisati, a što će, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i činiti. 
U saopštenju se podseća i da je na snagu stupio Zakon o zaštiti uzbunjivača, koji omogućava sudu da zaštiti radnike koji prijave nezakonitost na štetu javnog interesa i zbog toga budu izloženi otkazu ili drugoj vrsti odmazde.
Navodeći da sudovi štite prava radnika i u radnim sporovima, u saopštenju se podseća da je, ne tako davno, izvršna vlast mimo svih zakona, tražila od sudova da zanemaruju tužbe radnika protiv preduzeća.
''Posle reakcije nezavisnih kontrolnih organa takva praksa je sprečena, a sudsku zaštitu danas treba tražiti protiv nezakonite odluke svakog poslodavca'', navodi se u saopštenju. 
Ombudsman smatra i da je potrebno unaprediti dijalog vlasti sa sindikatima, jer su oni legitimni predstavnici radnika, zaštitnici njihovih kolektivnih i pojedinačnih prava i nezamenjlјiv činilac socijalnog dijaloga. 
U saopštenju se ocenjuje i da prestanak povlašćivanja određenih poslodavaca kojima država i danas dozvolјava da ne plaćaju doprinose i poreze stvoriće ravnopravnu tržišnu utakmicu u kojoj je najisplativiji zadovolјan i motivisan radnik, a ne iskorišćen, bespomoćan i - neproduktivan. 
Tako će poslodavci koji poštuju prava radnika na tršištu imati prednost, a ne trpeti zbog toga, smatra Zaštitnig građana.
U saopštenju se navodi i da Zaštitnik građana posebno pozdravlјa odluku Vlade Srbije da, po njegovoj preporuci, Poreska uprava vrati nepravilno obračunati solidarni porez na kumulativno isplaćene zarade trudnicama i drugim radnicima.
''Podsećamo i da žene čine 51,3 odsto stanovnika Srbije, a da ih je u odnosu na muškarce zaposleno 16 procenata manje. Neravnopravnost žena na radu kršenje je njihovih prava, uzročnik drugih oblika diskriminacije i nanosi štetu ekonomskom i društvenom razvoju zemlјe'', navodi se u saopštenju. 
Zaštitnik građana je pozvao i organe javne vlasti da svojim primerom zapošlјavanja osoba sa invaliditetom obezbede punu primenu Zakona o rehabilitaciji i zapošlјavanju osoba sa invaliditetom. 
U saopštenju se navodi i da treba da nastoje da mere racionalizacije koje se planiraju u javnom sektoru dodatno ne ugroze prava te posebno ranjive grupe građana, na rad, samostalan i dostojanstven život.

Izvor: Tanjug

 

 

 

Za podnosenje zahteva potrebno je da overite u sluzbi obracuna zarada   Administrativnu  zabranu ( 2x ) i Potvrdu o visini primanja ( 1x )

Isplata  pozajmica – kredita , i zakazivanje isplata  za zaposlene u Beogradu vrsice se u :

Filijala:BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 72-74

Kontakt – 011 34 40 047 ; 34 40 131 ; 34 40 037 ; 34 40 071  ; 34 40 077

Direktor filijale: Gordana Jeremić , 063 10 66 228 ; 011 34 40 014

Saradnici: 063 684 159 ; 063 684 139

 

POZAJMICE PIRAEUS BANKE

Pozajmice su odobravaju  svim zaposlenima radnicima  na neodređeno vreme, koji su članovi JOS-a, bez uslova prebacivanja  zarade.
Odobrenje pozajmice i isplata se vrši u istom danu u filijalama Piraeus banke u ulici Bulevar Kralja Aleksandra 72 – 74 ( preko puta hotela Metropol ).
Visina pozajmica se odobrava u iznosu od 25.000 do 300.000 dinara
Pozajmice su dinarske i odobravaju se na period od 12  i 24 meseca , a vi kao klijenti nemate troškove obrade kredita, plaćanja kreditnog biroa i izdavanja menica.
Sva dokumentacija za odobrenje pozajmice nalazi se u sluzbi vaseg racunovodstva
Naplata mesečnih obaveza vršiće se putem administrativne zabrane
Rate za otplatu pozajmica su FIKSNE I NE MENJAJU SE U TOKU  OTPLATE

PRILOG:

1. ADMINISTRATIVNA ZABRANA
2. POTVRDA O ZAPOSLENJU I VISINI PRIMANJA
3. POZAJMICA PIREUS BANKE
4. SPISAK FILIJALA PIREUS BANKE


 

 

BLIC KEŠ KREDIT

 

 Uživajte u posebnim pogodnostima Blic keš kredita:

 

Ø  Odobrenje keš kredita od 25.000,00 RSD na 12 mesečnih rata, uz veoma fleksibilne uslove bez obzira na kreditnu sposobnost;

Ø  Iznos kredita do 300.000,00 RSD, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta;

Ø  Odobrenje pozajmice će se vršiti po ubrzanoj proceduri;

Ø  Bez troškova apliciranja i obrade kredita;

Ø  Bez naknade kreditnog biroa i menica;

Ø  Pozajmica je dinarska na 12 ili 24 mesečne rate;

Ø  Fiksna nominalna kamatna stopa 12% sa prenosom zarade, odnosno 21 % za klijente bez prenosa zarade**;

Ø  Bez naplate interkalarne kamate od momenta isplate kredita do plaćanja prve rate;

Ø  Naplata se vrši putem administarativne zabrane, u jednakim mesečnim anuitetima;

Ø  Kamata se obračunava na ostatak duga, metod obračuna kamate je proporcionalni;

Ø  Potrebna minimalna mesečna zarada 18.000,00 RSD

 *Reprezentativni primer:

IZNOS POZAJMICE**

100.000,00 RSD

(sa prenosom zarade)

100.000,00 RSD

(bez prenosa zarade)

Rok otplate ( u mesecima)

12

12

 

Kamatna stopa - NOMINALNA

12% fiksno

21% fiksno

Anuitet

8.884,88 RSD

9.311,38 RSD

Troškovi menice

0

0

Trošak kreditnog biroa

0

0

Trošak apliciranje i obrade

0

0

Iznos kamate za period otplate

6.618,56 RSD

11.736,56 RSD

Održavanje tekućeg računa

100,00 RSD mesečno

0

Kamatna stopa - EFEKTIVNA

13,84 %

20,85 %

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iznos kredita 31.900 rsd. Period otplate:24 meseca. Nominalna kamatna stopa (NKS): 12%, fiksna. Efektivna kamatnastopa (EKS).19,45%. Proporcionalni metod obračuna. Mesečni trošak vođenja tekućeg računa; 100 rsd. Ukupan dug zaotplatu: 38.500 rsd. Mesečna rata: 1.500 rsd. Nominalna i efektivna kamatna stopa su izražene na godišnjem nvou, EKSrađen na dan 10.2.2016.

 ZA DODATNE INFORMACIJE POZOVITE FILIJALU PIRAEUS BANKE

 

Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe, u skladu sa zakonom i ratifikovanim međunarodnim konvencijama, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u državnim organima, međusobni odnosi učesnika ovog ugovora, postupak izmena i dopuna ovog ugovora i druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavca.
Kolektivnim ugovorom utvrđuju se veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni zakonom, kao i prava koja nisu utvrđena zakonom, ukoliko zakonom nije određeno drukčije.

Član 40.
Zaposleni ima pravo na naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a član uže porodice u slučaju smrti zaposlenog, u skladu sa zakonom.
Pravo iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu osnovu uredne dokumentacije, a najviše do neoporezivog iznosa u sladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
Članom uže porodice u smislu ovog člana smatraju se bračni drug, vanbračni drug, kao i deca rođena u braku i van braka.

Član 43.
Zaposleni ima pravo na solidarnu pomoć za slučaj:
1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
2) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;
4) nastanka teže invalidnosti zaposlenog;
5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice;
6) pomoć članovima uže porodice, odnosno maloletnoj deci zaposlenog za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom sa slučaj smrti člana uže porodice;
7) mesečnu stipendiju tokom redovnog školovanja za decu zaposlenog koji pogine u toku obavljanja poslova radnog mesta na koje je raspoređen - do visine prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike;
8) rođenja deteta zaposlenog - u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.
Članovima uže porodice u smislu ovog člana, smataju se bračni drug, vanbračni drug, deca, rođene braća i sestre, braća i sestre po ocu i majci, roditelji, usvojilac, usvojenik i staratelj.
Visina pomoći u toku godine, u slučajevima utvrđenim u stavu 1. tač. 1 ) do 5) ovog člana priznaje se na osnovu uredne dokumentacije, u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu Republike Srbije, a najviše do visine tri prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.
Visina pomoći u toku godine, u slučaju utvrđenom u stavu 1. tačka 6) ovog člana priznaje se najviše do visine dve prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.
U slučaju da su oba roditelja zaposlena u državnim organima, pravo iz stava 1. tačka 8) ovog člana, ostvaruje majka deteta.
Zaposleni može da ostvari pravo na solidarnu pomoć, ukoliko pravo na ortopedska pomagala, aparate za rehabilitaciju, lekove i dr. nije ostvareno u skladu sa drugim propisima iz oblasti obaveznog socijalnog osiguranja, boračko-invalidske zaštite i drugim propisima.
Zahtev, sa pratećom medicinskom dokumentacijom, za dodelu solidarne pomoći, zaposleni podnosi Komisiji za dodelu solidarne pomoći, koja se nalazi u Centrali PU u Beogradu, preko matičnog Regionalnog odeljenja (Beograd, Novi Sad, Priština, Niš i Kragujevac). Više informacija o radu komisije i načinu podnošenja zahteva možete dobiti u regionalnim odsecima za ljudske i materijalne resurse.

PKU za državne organe - preuzmi

 

SSSS | 18. mart 2016.

Razgovori o eventualnom povećanju minimalne zarade u Srbiji nastaviće se nakon formiranja nove vlade, jer trenutno nije ni moguće o tome pregovarati, izjavili su danas predstavnici Socijalno ekonomskog saveta (SES).
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković podsetio je da je taj sindikat, zajedno sa Ujedinjenim granskim sindikatima
„Nezavisnost podneo inicijativu za povećanje minimalca u februaru, ali i naveo da sada vlada nije u kapacitetu da o tome pregovara. 
Dve reprezentativne sindikalne centrale zatražile su da minimalna cena rada sa 121 bude povećana na 140 dinara po radnom satu, čime bi minimalna mesečna zarada iznosila 24.360 dinara. 
“Tek nakon formiranja vlade ćemo ući u to. Gledaćemo da se ne ponovi da razgovori ponovo startuju polovinom avgusta”, rekao je on u Vladi Srbije na konferenciji nakon što je Ministarstvo privrede SES-u predočilo plan za Godinu preduzetništva. 
Vuković je podsetio da je rok za određivanje minimalca za 2017. 15. septembar, ali bi, kako je naveo, trebalo da postoji mogućnost da se i tokom ove godine promeni nivo minimalne zarade. 
Predsednik Unije poslodavaca Srbije i član SES-a Nebojša Atanacković rekao je da su sindikati tražili da se razmatra mogućnost povećanja minimalca, ali da će sačekati formiranje nove vlade da taj zahtev ponovo aktuelizuju. 
Poslodavci bi, kako je naveo, mogli da podrže određeno povećanje, u skladu sa inflacijom, ali ne i onoliko koliko predlažu sindikati. 
Izvor:Tanjug

 

18. februar 2016.

Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“ uputili su Socijalno ekonomskom savetu inicijativu za povećanje visine minimalne cene rada na 140 dinara po radnom času.

Prilikom utvrđivanja visine „minimalca“ za ovu godinu, Vlada Srbije nije ispoštovala zakonom utvrđene kriterijume, niti prihvatila opravdan i na argumentima i konkretnim pokazateljima zasnovan zahtev reprezentativnih sindikata za povećanje minimalne cene rada, koja nije menjana pune tri godine.
S obzirom na vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanja stope zaposlenosti na tržištu rada, stope rasta BDP-a, kretanje potrošačkih cena, produktivnosti i prosečne zarade u Republici, to povećanje je trebalo da iznosi oko 15 odsto.
Prema statističkim podacima i izjavama najviših državnih funkcionera, od juna do decembra prošle godine nastavljeni su pozitivni trendovi (rast BDP-a, produktivnosti i zaposlenosti, smanjenje nezaposlenosti, rast prosečnih zarada, ali i potrošačkih cena i iznosa potrošačke korpe), a takvi trendovi se najavljuju i za ovu godinu. 
Shodno tome, svi egzaktni pokazatelji za prethodni period, kao i procene kretanja do kraja ove godine, govore o potrebi i opravdanosti, odnosno utemeljenosti zahteva da se minimalna cena rada u 2016. godini, sa 121 dinar poveća na 140 dinara, što su sindikati i ranije zahtevali.
Time bi minimalna zarada iznosila 24.360 dinara i njeno učešće u prosečnoj potrošačkoj korpi iz novembra 2015. godine bi iznosilo oko 35 odsto. Istovremeno, i ovako povećana minimalna zarada činila bi manje od 70 odsto minimalne potrošačke korpe, koja u novembru 2015. godine iznosi 34.885,19 dinara.
U ovoj godini taj odnos će biti još nepovoljniji, što će se negativno odraziti na ionako nizak standard zaposlenih.

 

Mladenovac, 12.02.2016.

Poštovani,
naš dragi kolega Zoran Tagić iz Poreske uprave-Filijala Mladenovac se nalazi u teškom zdravstvenom stanju, oboleo je od multipli mijeloma (karcinom koštane srži).
S obzirom da lečenje ove opake bolesti iziskuje velike finansijske troškove, molimo sve zaposlene/članove sindikata da davanjem svoje saglasnosti za jednokratnu obustavu sredstava preko platnog spiska, u iznosu za koji se opredele, što pre pomognu svome kolegi.
Svaka pomoć je dobrodošla!

PrilogIzjava o obustavi sredstava

 

Beograd, 9.2.2016. godine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pozvalo predstavnike Sindikata javnog sektora na sastanak dana 5.2.2016. godine u Vladu Republike Srbije povodom konsultacija u vezi pripreme Nacrta Zakona o sistemu plata u javnom sektoru. U ime Sindikata uprave Srbije sednici je prisustvovao predsednik Njegoš Potežica koji je na Predlog Nacrta Zakona dostavio pojedinačne primedbe a po predlogu pojedinaca, stručnih timova i organizacija sindikata koje su prispele.
Načelno, ukazano je na sledeća pitanja:
1. Dalji status primena Posebnih kolektivnih ugovora za državne organe i lokalne uprave, kao i potpisanih kolektivnih ugovora u javnom sektoru;
2. Polazeći od osnovnog načela jedinstvena plata za isto radno mesto u javnom sektoru neće biti sprovedeno ukoliko osnovica ne bude jedinstvena;
3. Zaposleni u javnom sektoru ne ostvaruju pravo materijalne nadoknade toplog obroka i regresa, iako je definisana obaveza poslodavca u skladu odredaba Zakona o radu;
4. Zaposleni na koje se odnosi Zakona o platama državnih službenika i nameštenika biće oštećeni predloženim Nacrtom zakona, gde je odnos 1 : 7,5 a početni koeficijent 1,1 a do sada je odnos bio 1 : 9 a početni koeficijent 1,22.
5. Nastojanje da se početni koeficijent određuje u rasponu vrednosti početna tri platna razreda platne grupe u kojem je svrstano zvanje u kojem se obavljaju poslovi određenog radnog mesta dovešće do toga da će određeni broj zaposlenih biti oštećen, a napredovati se neće moći nekoliko godina;
6. U Nacrtu zakona se velikim brojem članova predlaže definisanje prava posebnim zakonima. Predlog je da se posebni zakoni donesu sa ovim zakonom istovremeno.
7. Predlog je da se član 37. Nacrta Zakona briše.
Proširena sednica Socijalno ekonomskog saveta održana je 6.2.2016. godine. Pored članova Socijalno ekonomskog saveta na sednici je učestvovao predsednik Vlade Republike Srbije, Aleksandar Vučić, ministri u Vladi Republike Srbije Kori Udovički, Nikola Selaković, Ivan Tasovac, Aleksandar Vulin i Dušan Vujović, generalni državni revizor Radoslav Sretenović, zaštitnik građana Saša Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti Rodoljub Šabić, predsednici sindikata javnih službi Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS „Nezavisnost". Sindikat je upoznao učesnike sednice sa predlozima i primedbama Sindikata na Nacrt Zakona.
Na sednici je:
1. Preformulisan član 37. Nacrta Zakona o sistemu plata u javnom sektoru i umesto „raspoloživih sredstava" usvojeno je da glasi „planiranih budžetskih sredstava";
2. Usaglašen je predlog da se minuli rad isplaćuje kao do sada;
3. Usaglašeno je da se topli obrok i regres obračunavaju i iskazuju posebno;
4. Omogućeno je lokalnim upravama Srbije da utvrđuju osnovicu uz prethodnu saglasnost socijalno ekonomskih saveta lokalnog ili višeg nivoa;
5. Druga pitanja definisaće posebni zakon;
6. Ministar za finansije i predlagač Nacrta Zakona su izričito podvukli a učesnici prihvatili da primenom ovog Zakona ni jedan radnik ne može primiti nižu platu od sadašnje.
7. Najavljeno je povećanje minimalne zarade.

 

Novosti | J. Ž. Skenderija | 06. februar 2016.

Vlada i sindikati rešili nesuglasice oko Zakona o platama u javnom sektoru. Lokalne samouprave će uređivati osnovice za plate. Minuli rad sada bolje formulisan. Oko 500.000 ljudi zaposleno je u javnom sektoru

SINDIKATI zaposlenih u javnoj upravi i Vlada su se posle dve nedelje prozivki i zatezanja konačno dogovorili kako će izgledati Nacrt zakona o sistemu plata u javnoj upravi. Dogovoreno je da se regres i topli obrok iskazuju u obračunu plata posebno, neće biti deo koeficijenta kao što je to bilo prethodnih 15 godina, a njihov iznos zavisiće od budžetskih mogućnosti Vlade. Utvrđeno je i da lokalne samouprave same uređuju osnovice za plate svojih zaposlenih, dok je, prema konstataciji sindikata, minuli rad čak i bolje formulisan.
Sve ovo su zaključci današnje sednice Socijalno-ekonomskog saveta kojoj je, pored njegovih članova, prisustvovao i premijer Aleksandar Vučić.
Prema rečima Kori Udovički, ministarke za lokalnu upravu i državnu samoupravu, novi propis biće na dnevnom redu već na prvoj sledećoj sednici Vlade, a do kraja naredne nedelje očekuje se da će se naći pred narodnim poslanicima.
- Ovo je veliki dan za socijalni dijalog u Srbiji - rekla je Udovički. - Dogovorili smo se o načinu kako ćemo u narednom periodu, a najviše u narednoj godini, da uredimo odnos zarada u javnom sektoru koji pokriva oko 500.000 zaposlenih u državnoj upravi, javnim službama i drugim organima, ali bez javnih preduzeća. To nije bio mali zadatak. Dijalog je u prethodnim nedeljama pre svega bio razjašnjavanje, kako bi se obezbedila veća pravednost.
Ministarka je objasnila da se pravednost ne odnosi samo na plate, već red mora da se uvodi i u statusu zaposlenih i definiciji javnih službi. Sve dileme u formulacijama u četiri člana zakona otklonjene su na današnjem sastanku.
- Kada je reč o regresu i toplom obroku, dogovoreno je da se oni iskazuju posebno, a ne u koeficijentu, sa mogućnostima budžeta u budućnosti - objasnila je Udovički. - Lokalne samouprave će i ubuduće morati da dogovaraju svoje budžete i da uređuju osnovice za plate, i tako će se otkloniti neustavnost sadašnje situacije gde su koeficijenti drugačije određeni. Pred nama je veliki posao, ali posao koji obećava jer uvodimo red na način koji obećava.
Kako je naglasio Aleksandar Vulin, ministar za rad, ovim zakonom nijedno pravo neće biti umanjeno, a zarade smanjene, već se njime reguliše i napredovanje na poslu.
- Najvažnije je da je dogovor postignut - rekao je Vulin. - Ovo je krovni zakon na osnovu koga će se doneti još niz drugih propisa.
Za Zorana Savića, predsednika Samostalnog sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, dobra je stvar što je posle dužeg vremena jedan zakon vraćen na doradu i pritom prilično popravljen.
- Zakon je znatno popravljen u interesu zaposlenih, jer su posle 15 godina vraćene naknade za regres i topli obrok. Zarade će se uređivati kolektivnim ugovorom i moći će da budu smanjene samo u izuzetnim okolnostima - rekao je Savić.

KASNI RACIONALIZACIJA

Sistematizacija i racionalizacija u javnom sektoru, koja bi dovela do toga da za državu radi 14.000 ljudi manje do kraja januara verovatno će kasniti, jer je rok od 60 dana u startu bio tesan, rekla je Kori Udovički.
- Odluke se donose u lokalnim samoupravama u skladu sa zakonom o maksimalnom broju zaposlenih - kazala je ona. - Apsolutno se radi na ostvarivanju propisa. Činjenica je da se neće sve u roku ispuniti, ali rok od 60 dana je bio tesan. U ovom trenutku je impresivno u kom vremenu se radi, budući i da je predizborno vreme.
Sistematizacija se radi prvi put i to drugačije, odgovornije i efikasnije nego do sada.

 

SSSS | 6. februar 2016.

Članovi Socijalno-ekonomskog saveta složili su se danas oko Nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Kako je saopšteno nakon sednice, ispoštovani su svi zahtevi sindikata a koji se se odnosili na topli obrok i regres. 
Istaknuto je da su se u ovoj verziji Nacrta našla određena rešenja koja unapređuju položaj zaposlenih u odnosu na neke ranije predloge. 
Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički potvrdila je da je na sednici Socijalno-ekonomskog saveta sa poslodavcima i sindikatima dogovoreno kako će se uređivati plate u javnom sektoru i da očekuje da će do kraja naredne nedelje zakon o tome ući u skupštinsku proceduru. 
Na konferenciji za štampu posle sednice Saveta ona je rekla da će se regres i topli obrok iskazivati posebno, a njihov iznos će biti u skladu sa mogućnostima vlade, kao i da će lokalne samouprave same uređivati osnovice za plate svojih zaposlenih. 
Predstavnik sindikata zaposlenih u javnoj upravi Zoran Savić izjavio je da je predlog zakona vraćen na doradu, znatno popravljen u interesu zaposlenih i da daje mogućnosti regresa i toplog obroka, a da minuli rad ostaje kao i dosad, čak i bolje formulisan. 
Izvor: N1

 

Beograd, 1.2.2016.

Broj: 6/3

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Predsednik, Aleksandar Vučić

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministar, Kori Udovički

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

Ministar, Aleksandar Vulin

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Ministar, dr Zlatibor Lončar

 

 

 

Na osnovu člana 2., 3., 4. i 5. Zakona o štrajku („Sl. list SRJ" br. 29/96, „Sl. glasnik RS" 101/2005 i 103/2012) i Odluke Predsedništva Republičkog odbora Sindikata od 21.1.2016. godine o Organizovanju štrajka upozorenja zaposlenih u upravi Srbije, Predsedništvo Sindikata sprovodi

 

ODLUKU O STUPANjU U ŠTRAJK UPOZORENjA

1. Štrajk Upozorenja zaposlenih organizuje se radi ispunjavanja sledećeg zahteva: POVLAČENjA IZ PROCEDURE NACRTA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU, UKOLIKO NE BUDU PRIHVAĆENI ZAHTEVI SINDIKATA;

2. Štrajk Upozorenja zaposlenih održaće se u sredu, 3. februara 2016. godine u vremenu od 11 - 12 sati, uz poštovanje minimuma procesa rada;

3. Štrajk Upozorenja ispoljava se prekidom rada, okupljanjem zaposlenih u organu i čitanjem obaveštenja - Proglasa.

4. Štrajkački odbor čine članovi Predsedništva Sindikata koji vode štrajk i zastupaju interese zaposlenih.

 

PREDSEDNIK
Njegoš Potežica


Beograd, 1.2.2016. godine
Broj: 6/4

 

ČLANOVIMA REPUBLIČKOG ODBORA SINDIKATA

 

Poštovani kolega,
Republički odbor Sindikata uprave Srbije je svojom Odlukom preneo ovlašćenja na Predsedništvo Sindikata kao izvršni organ, da donosi odgovarajuće odluke u dogovoru sa sindikatima javnog sektora Srbije u pogledu donošenja odgovarajućih sistemskih zakona.
Predsedništvo je na sednici održanoj 21.1.2016. godine donelo Odluku da sa sindikatima javnog sektora organizuje štrajk upozorenja u svim organima javnog sektora Srbije, a po potrebi i drugi vidovi sindikalne borbe.
Sindikati su upozorili predsednika Vlade Republike Srbije na velike posledice donošenja Nacrta zakona o sistemu plata u javnom sektoru.
Sindikati javnog sektora Evrope imaju razumevanje i podržavaju aktivnosti sindikata javnog sektora Srbije.
Na današnjem sastanku Sindikata javnog sektora Srbije je odlučeno da se 3.2.2016. godine (sreda) organizuje štrajk upozorenja u svim organima javnog sektora u Republici Srbiji, a ukoliko bude doneta Odluka o generalnom štrajku naknadno ćemo Vas obavestiti.
Sindikati javnog sektora Srbije 2.2.2016. godine sa početkom u 10 časova održaće konferenciju za štampu.
Članovi Republičkog odbora Sindikata su u obavezi:
- Da obaveste i upoznaju organizacije sindikata na svojoj  teritoriji i jedinstvene organizacije sindikata sa donetim odlukama;
- Da obaveste zaposlene i starešine organa sa organizOvanjem štrajka upozorenja i odlukama viših organa;
- Da održe štrajk upozorenja a članstvo upoznaju sa Proglasom koji je u prilogu dopisa;
- O sprovođenju štrajka i zahtevima sindikata upoznati sredstva informisanja a materijale istaći na oglasnim tablama na vidnom mestu.
Nakon održanog štrajka, Sindikatu uprave Srbije dostaviti izveštaj o sprovedenom štrajku upozorenja putem mejla sindikat.uprave@sindikat.rs.
Srdačan pozdrav,

PREDSEDNIK,
Njegoš Potežica

 


 

 

P R O G L A S

ZAŠTO VELIKO NE NACRTU ZAKONA O SISTEMU PLATA

 

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da su Sindikati javcog sektora centrala reprezentativnih sindikata Saveza samostalnog sindikata Srbije i granskih Sindikata Nezavisnost doneli odluku da se održi jednosatni štrajk upozorenja, u sredu 03. februara 2016. godine, u periodu od 11 do 12 časova, ukoliko se ne uvaže zahtevi Sindikata vezano za predloženi tekst Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Sindikati su jasno i nedvosmisleno poručili nadležnim državnim organima da neće prihvatiti dalje umanjivanje prava zaposlenih.
Stavovi ministra finansija Dušana Vujovića poVodom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru su za naše Sindikate apsolutno neprihvatljivi.
Neoliberalni koncept navedenog zakona koji je izneo ministar finansija osporava pre svega prava zaposlenih na minuli rad, naknadu zarade u skladu sa Zakonom o radu, naknadu troškova za ishranu, pravo na regres za korišćenje godišnjeg odmora, jednaku zaradu za isti rad.
Ukoliko bi ovakav tekst navedenog zakona bio usvojen, zaposleni u javnom sektoru bili bi diskriminisani i dodatno bi im se pogoršao radno-pravni i materijalni položaj.
IMAMO NAJNIŽE PLATE U EVROPI I NE PRIHVATAMO NEOLIBERALNE ZAKONE!
NE PRISTAJEMO NA MANjA PRAVA OD ONIH GARANTOVANIH ZAKONOM O RADU!
Misli li ministar finansija da se sa ovakvim mesečnim primanjima može preživeti?
Zar je zaboravio prošlogodišnje smanjenje plata za 10%?
Odobrio je povećanjs davalja za budžeta za političke stranke, a za zdravstvo, socijalnu zaštitu, upravu, pravosuđe, prosvetu, nauku, predškolske ustanove, kulturu, policiju šta ostane...
Moramo pokazati svu snagu - NE DOZVOLIMO da nas dalje ponižavaju!!!
Pitamo ministra finansija, da li misli da onaj ko je zbog bolesti sprečen da radi, ne treba da živi!!!
Takođe, drastično će se umanjiti naknada zarada za vreme korišćenja godišnjih odmora.
Na taj način naknade plate će biti umanjene u iznosu od nekoliko hiljada do 30.000,00 dinara, a od regresa ni traga, ni glasa!!!
PRAZAN STOMAK, A GODIŠNjI ODMOR JE MISAONA IMENICA!
Prema rečima ministra finansija minuli rad treba da bude u koeficijentu, a nadalje će se obračunavati ako se za tr steknu uslovi, ZNAČI NIKAD!
DAKLE, JASNO NAM JE PORUČENO DA HOĆE DA NAM UKINU I MINULI RAD!
U slučaju da radimo potpuno besplatno, verovatno bi tada budžet bio u skladu sa zahtevom Svetske banke!!! Žele da nam u koeficijent ugrade topli obrok i regres!
Oduzeli su nam ova prava još 2001.godine, uz obrazloženje da će propis važiti samo 6 meseci. Od tog perioda prošlo je punih 15 godina, a i dalje pokušavaju da ih ospore i ne priznaju.
Kolika je plata zaposlenih koji imaju minimalnu zaradu ako ista sadrži i naknadu za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora?
Dakle naknada za ishranu u toku rada je NULA dinara, a regres je takođe NULA dinara.
Nadležnima je najbitnije da ispune naloge MMF-a, a da li će narod imati osnovnih sredstava za život, njima je potpuno nebitno!!!
Pozivamo članstvo i sve zaposlene u javnom sektoru da uzmu učešće u aktivnostima Sindikata, kao i sve zaposlene koje će ovakav nakaradni zakon u potpunosti diskriminisati i dodatno pogoršati radno-pravni i materijalni položaj.
PRIDRUŽI SE !!!

 

Ko je on-line

Ko je na mreži: 8 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH