2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Beograd I 27.02.2019.

Komisija za dodelu solidarne pomoći zaposlenima u PU je otpočela sa radom u 2019-oj godini. Zahteve za dodelu solidarne pomoći, sa pratećom medicinskom dokumentacijom, šaljite preko pisarnica matičnih filijala, na adresu komisije. Predsednik komisije za dodelu solidarne pomoći je Slađana Bačević Nuhbegović (načelnik Odeljenja za unutrašnju kontrolu i upravni nadzor Centrale PU) i prema njenim rečima, od sada pa nadalje, sve informacije vezane za rad pomenute komisije možete dobiti isključivo na pisarnici Centrale PU.
Takođe, dosadašnje tehničko lice u komisiji za dodelu solidarne pomoći, koleginica Valentina Janković neće učestvovati u njenom daljem radu.

 Beograd, 25.02.2019.

 

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koji je počeo da se primenjuje od  01.01.2019 godine, definisano je da poslodavac izvrši nagrađivanje državnog službenika po osnovu vrednovanja radne uspešnosti.

S obzirom da je ocenjivanje zaposlenih za 2018. godinu završeno i da postoje svi elementi za primenu zakona, zahtevamo od poslodavca da to odmah i učini.

 

PRILOG:

1. Zahtev JOS poslodavcu za nagradjivanje zaposlenih

2. Zakonski osnov za inicijativu sindikata

 

Subotica, februar 2019.g.

 

 

Poštovane koleginice i kolege,

upravo smo pročitali na sajtu sindikata poslednji članak o neohodnosti stalne brige o zdravlju i bezbednosti radnika. Do sada, neznajući da iko u državi, za koju radimo težak i odgovoran posao, po tom pitanju brine o nama, subotički sindikat PU je decembra 2018. godine platio i obavio sistematski pregled za svoje članstvo u jednoj ovdašnjoh zdravstvenoj ustanovi. U to su uložena sredstva od 17 naših mesečnih članarina, i mogu reći po vrlo povoljnoj ceni koju smo postigli na količinu, jer bi cena za pojedinca da je išao samostalno o svom trošku bila za pruženu zdravstvenu uslugu višestruko veća, i mnogima nedostižna zbog mnogih drugih životnih troškova. Zbog tih materijalnih razloga, većina nas u zdravlje ulaže tek onda kada ga izgubi.

Sada smo zadivljeni tim forumima, institutima i savezima koji nisu žalili truda da ukažu:

 • na suštinsko vođenje računa o zdravlju i zadovoljstvu radnika na radnom mestu,
 • na potrebu za stalnom brigom o zdravlju radnika
 • na naporu za proširenje liste profesionalnih bolesti
 • da nema prevencije i kontinuiranih zdravstvenih pregleda
 • na zalaganje za bolji zdravstveni sistem
 • da se još uvek ne zna ko utvrđuje profesioinalno oboljenje
 • na statistiku stradanje, nesreća, bolesti, godina starosti, rizičnih delatnosti, stepene stručne spreme
 • na donošenje zakona.

Jednako smo zadivljeni i:

 • odlukom o proglašenju 2019. godine bezbednom i zdravom
 • skretanjem pažnje javnosti na važnost ove oblati i njen opštedruštveni značaj
 • planovima aktivnosti i ciljevima
 • preuzimanjem odgovornosti
 • inicijativama i sloganima.

Dajući naš skroman doprinos ovoj temi u prilogu je analiza zdravstvenog stanja radnika Poreske uprave po izvršenom sistematskom pregledu decembra 2018. godine.
Kod žena utvrđena su patološka stanja u proseku 62%, a kod muškaraca od čak 94% od ukupnog broja po svim vrstama obavljenih pregleda. Na dalje ispitivanje poslato je 43% žena i 49% muškaraca od ukupnog broja po svim vrstama obavljenih pregleda.
Kao zaključak, primećena je nedovoljna briga o zdravlju.

Čini mi se da se sva ta buka može svesti na ono najosnovinije i na kraju neizbežno: PLATITE PREVENTIVNE I PERIODIČNE ZDRAVSTVENE PREGLEDE, što propisuje i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. 

Sindikat PU Subotica

 

Prilog:

1. Analiza zdravstvenog stanja radnika

2. Zahtev JOS poslodavcu za dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenih

3. Zahtev JOS poslodavcu za sistematski očni pregled zaposlenih

 

19. Februar 2019

 

Višegodišnji proces tranzicije u Srbiji stvara pritisak kod zaposlenih, što negativno utiče na njihovo zdravlje I povećava rizik od profesionalnih oboljenja, rečeno je danas na dvodnevnom regionalnom forumu o bezbednosti i zdravlju na radu, koji u Beogradu organizuju Evropski sindikalni institut (ETUI) i Savez samostalnih sindikata Srbije. 
Na skupu, na kojem učestvuju predstavnici sindikata iz Češke, Slovačke, Hrvatske, Rumunije, Makedonije, Crne Gore i Srbije, ukazano je da se u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu poslednjih godina, pa i decenija, više pažnje posvećuje bezbednosti, a manje o zdravlju samih radnika, kao I prevenciji profesionalnih bolesti i oboljenja. 
Potpredsednik SSSS Duško Vuković ukazao je da se tokom prošle godine, a i početkom ove, u Srbiji desio veliki broj nesreća, sa tragičnim ishodom ili teškim povredama. 
"Kada govorimo o sistemu bezbednosti i zdravlja na radu, mi u procesu pristupanja EU imamo određene obaveze i ne treba samo formalno da ih gledamo, treba da ih gledamo suštinski, da vodimo računa o zdravlju naših ljudi kako bismo povećali i poboljšali produktivnost radnika, ali i njihovo zadovoljstvo radom na radnom mestu", kazao je Vuković. 
On je dodao da to pre svega zahteva stalnu i kontinuiranu brigu o zdravstvenom stanju radnika, kao I da je potrebno da se više doktora bavi medicinom rada. 
Prema njegovim rečima, Srbiji nedostaje nekoliko normativnih stvari kako bi se uskladila sa zemljama EU i, u tom smislu, ne postoji jedinstvena evidencija povreda na radu profesionalnih oboljenja, ali se radi na proširenju liste profesionalnih bolesti i oboljenja. 
"Dug proces tranzicije u Srbiji pretežno se odnosi na pritisak na zdravlje ljudi, ono je nekako pomereno u drugi plan, a to bi trebalo da bude osnov kako bi se ekonomija i produktivnost u Srbiji razvijali", ističe Vuković. 
On je ukazao da je u firmama gde nema sindikata i ne postoji odbor za bezbednost i zdravlje na radu zabeležen veći broj nesrećnih slučajeva, pogibija, nego u firmama gde su radnici sindikalno organizovani. 
"Nemamo prevenciju, nemamo kontinuirane zdravstvene preglede... Neophodno je da sloboda sindikalnog organizovanja bude raširena. Sindikati i radnici u sindikatima nisu problem poslodavcima i državi, već mogu da bude partner kako bi se unapredila situacija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu", navodi Vuković. 
Viktor Kempa iz Evropskog sindikalnog instituta (ETUI) kazao je da je u Srbiji problem sa sprovođenjem zakona, jer inspektori nemaju pristup na različita radna mesta, uglavnom u stranim kompanijama. 
On je naveo i da veliki porast nesreća na radnom mestu nije samo problem Srbije, već da se to dešava i u celoj Evropi i objašnjava da je to delimično i posledica ekonomske krize. 
On je naglasio da je za devet od deset smrtnih slučajeva na radnom mestu uzrok bolest, a ne nesreća, kao i da ljudi umiru pred penzionisanje i to najčešće od raka, koji su dobili zbog uslova na radnom mestu i tokom radnog veka. 
"Zalažemo se za bolji sistem zdravstvene zaštite, bolju kontrolu. Očekujemo nakon ovog foruma da pripremimo preporuke vlastima kako da povećaju aktivnosti u nekim poljima bezbednosti koje su neophodne Srbiji, jer Srbija je jedan od najvažnijih kandidata za članstvo u EU", kazao je Kempa. 
Prodekan Medicinskog fakulteta, prof.dr Petar Bulat rekao je da država izdvaja velika sredstva za retke bolesti, za razliku od profesionalnih oboljenja, koja se teško i retko dokazuju, u svega dva slučaja godišnje. 
On je ukazao da je od raka pluća samo prošle godine umrlo 400 ljudi, I da u nijednom od tih slučajeva nije dokazano profesionalno oboljenje, iako bi, uzimajući u obzir svetsku statistiku, godišnje samo zbog izloženosti azbestu trebalo oko 200 slučajeva karcinoma pluća da se poveže sa uslovima rada. 
Podsetivši da je naša lista profesionalnih oboljenja višestruko kraća od evropskog proseka, profesor Bulat je pozdravio to što je Ministarstvo rada, na inicijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije, pokrenulo izradu nove liste, sa 65 oboljenja, devet više od prethodne. 
U sledećem koraku, naglašava Bulat, treba definisati proceduru utvrđivanja profesionalnog oboljenja i rešiti problem finansiranja dijagnostike u postupku utvrđivanja ovih bolesti. Dijagnostičke procedure u takvim slučajevima nisu među onima koji idu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i mora da se definiše ko će da ih plati - poslodavac, zaposleni ili RFZO. 
Paralelno sa tim, navodi Bulat, mora da se definiše ko zapravo utvrđuje profesionalno oboljenje - lekar specijalista medicine rada, bilo koji specijalista ili nadležne institucije. 
Marina Furtula, v.d. direktora Uprave za bezbednost i zdravlјe na radu, ukazala je da je samo prošle godine 53 lica stradalo na radnom mestu, od kojih je 15 izgubilo život padom sa visine, a troje je bilo mlađe od 20 godina. 
Najrizičnije delatnosti su industrija I građevinarstvo, ponedeljak je najrizičniji dan u nedelji, u prvoj smeni se najčešće dešavaju nesreće, a najčešće stradaju oni sa trećim I četvrtim stepenom stručne spreme, ukazala je ona. 
Donošenjem zakona o osiguranju od povreda na radu I profesionalnih bolesti, čiji nacrt se očekuje do kraja godine, zaposleni u Srbiji će prvi put biti osigurani od povreda na radu, a porodica nastradalog će moći da izvrši naknadu štete, rekla je Furtula. 
Skup nastavlja sa radom I sutra, kada se očekuje donošenje predloga i zaključaka.

 

 

Na inicijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije, Vlada Republike Srbije je donela Odluku da 2019. proglasi godinom bezbednosti i zdravlja na radu.
Odluka je doneta kako bi se skrenula posebna pažnja javnosti na važnost ove oblasti, imajući u vidu da je pitanje bezbednosti i zdravlјa na radu od opšteg društvenog značaja i u zajedničkom interesu za sve zaposlene i poslodavce. 
To je danas potvrdila i Marina Furtula, v.d. direktora Uprave za bezbednost i zdravlјe na radu, učestvujući na dvodnevnom regionalnom forumu o bezbednosti i zdravlјu na radu, koji organizuju Evropski sindikalni institut (ETUI) i Savez samostalnih sindikata Srbije. 
Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja je tim povodom, kako bi se broj povreda na radu smanjio, pripremilo Plan aktivnosti kojima će posebna pažnja biti usmerena na doslednu primenu mera bezbednosti i zdravlјa na radu, poštovanje propisanih procedura, podizanje svesti poslodavaca i zaposlenih o važnosti primene mera. 
Preuzimajući svoj deo odgovornosti za stanje u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu, a u cilјu sprečavanja fatalnih nesreća i teških povreda na radnom mestu, očuvanju i unapređenju zdravlјa zaposlenih, Savez samostalnih sindikata Srbije je krajem prošle godine pokrenuo ovu inicijativu, uputivši je Socijalno ekonomskom savetu, Ministarstvu za rad i Vladi Republike Srbije. 
Savez je, takođe, pokrenuo kampanju pod sloganom «Bezbedno i zdravo – radničko je pravo», koja će trajati tokom cele godine.

 

Beograd, 11.02.2019.

 

 

Poštovane koleginice i kolege,
s obzirom da je u Poreskoj upravi sada glavna tema  buduća reforma želimo da vas bliže upoznamo sa predstojećim dešavanjima.
Pošto ste svi čuli za tri sistematizacije koje će da se rade sled stvari je sledeći:
-Prva sistematizacija je već urađena i usvojena na vladi. To je sistematizacija gde su prema izmenama i dopunama ZPPPA spojene kancelarijska i terenska kontrola. Time se sada kontrola deli na analitičku (bivša kancelarijska) i operativnu (bivša terenska) i pogašena su radna mesta devizno-menjačkih poslova koji su prešli u NBS,
-Druga sistematizacija ide sa 01.03.2019.godine  kojom će biti pogašena radna mesta igara na sreću,
-Treća sistematizacija ide sa 01.07.2019 godine kada će biti sprovedena konačna reforma Poreske uprave
Što se tiče predloga reforme Poreske uprave, sindikat će svoje mišljenje dati kada poslodavac dostavi predlog transformacije. Za sada sindikat nije upoznat sa kompletnim tekstom predloga reforme PU. Nakon sastanka sa direktorom PU i ministrom, ako do sastanka dođe, daćemo sadržajnije saopštenje. Uostalom, sve naše primede još krajem prošle godine su upućene poslodavcu i od njih ne odustajemo.
Nema razloga za paniku šta će nadalje biti, ko će putovati a ko neće, o tome će se tek videti i bićete blagovremeno obavešteni.
Još jednom da ponovimo, do jula meseca nema nikakvih premeštanja, odnosno tumbanja radnika po organizacionim jedinicama PU. Barem se tako nadamo. Radite svoj redovni posao i pratite informacije sa sajta sindikata.

Beograd, 17.12.2018.

Poštovane koleginice i kolege,
povodom vaših pitanja u vezi sa solidarnom pomoći koja se isplaćuje zaposlenima u PU, obaveštavamo vas da je komisija koja se time bavi završila rad za tekuću godinu.
Svi zahtevi koji su pristigli, zaključno sa 14.12.2018.godine, su urađeni od strane komisije i donete su odluke koje su  date na dalju nadležnost  Sektoru za ljudske resurse. Rešenja rade regionalna odeljenja ljudskih resursa. Sve (dez)informacije od strane rukovodilaca RO za ljudske resurse tipa da je nastao zastoj u centrali oko potpisivanja su čista neistina i prikrivanje sopstvenog nerada. Sva rešenja koja su urađena u RO, uredno su i potpisana u Centrali PU. Sindikat se je zbog takvih vrsta dezinformacija obratio i pomoćniku direktora za ljudske resurse Miroslavu Miciću, da ukaže na propuste regionalnih odeljenja, te kako bi se brzo i efikasno sve odradilo zaključno sa ovom godinom

 

PRILOG - Dopis sindikata pomoćniku direktora PU, Miroslavu Miciću

  

KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE JE NAJVEĆA KUĆA NA TRŽIŠTU OSIGURANJA U ZEMLJI, SA TRADICIJOM DUGOM 140 GODINA.

Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, Dunav osiguranje je jedina kuća na domaćem tržištu registrovana za sve vrste osiguranja (više od 90 proizvoda).
Stručno znanje zaposlenih, čvrsti principi rada i poslovanja, zasnovani na kvalitetu radnih procesa, počev od pružanja informacija klijentima, kvalitetne pripreme ugovora sa jasnom definicijom najšire zaštite osiguranika, pa sve do ažurne isplate šteta u slučaju ostvarenja rizika, garanti su sigurnosti i poverenja, čineći od Kompanije značajan faktor stabilnosti.
Sva istraživanja tržišta ukazuju da je Kompanija Dunav osiguranje najjači srpski brend u osiguranju. Bez preterivanja se može reći da je Kompanija Dunav osiguranje sinonim za osiguranje u Srbiji.
Ozbiljno shvatajući svoju društvenu odgovornost, Kompanija ulaže u brojne sportske kolektive i pojedince, kulturne, naučne i umetničke projekte sa svešću da samo podrška pravim vrednostima vodi istinskom napretku.
Brzina i fleksibilnost u radu, starosna i obrazovna struktura zaposlenih, stručno usavršavanje kadrova, uvođenje novih vrsta i modusa osiguranja, kao i ono najvažnije – brza isplata šteta u realnim iznosima, obezbeđuje Kompaniji Dunav osiguranje lidersku poziciju na domaćem tržištu osiguranja.

ZAŠTO POKLONITI POVERENJE KOMPANIJI DUNAV OSIGURANJE?

ZATO ŠTO…
…ima lidersku poziciju na domaćem tržištu osiguranja
…zauzima vodeću poziciju u svim vidovima imovinskih osiguranja
…ima najdužu tradiciju i iskustvo u Srbiji u oblasti životnih osiguranja
…je osiguravajuća kuća sa najvećim finansijskim rezervama
…ostvaruje visok procenat u isplati naknade šteta, čak 99,6%
…u ponudi ima više od 90 proizvoda svih vrsta osiguranja
…pokriva teritoriju cele Srbije razgranatom mrežom svojih poslovnica
…spada u red društveno najodgovornijih kompanija u Srbiji
…je stabilan i pouzdan partner u vašem poslovanju

 

JEDINSTVENA ORGANIZACIJA SINDIKATA PORESKE UPRAVE SRBIJE, kao potpisnik generalnog ugovora, postala je partner Kompaniji "Dunav" i u prilici je da pod povoljnim uslovima ponudi svojim članovima razne vidove osiguranja, kako za zaposlene tako i za članove njihovih domaćinstava.

 

Dokumentacija u prilogu:

 

Ponuda za životna osiguranja

Ponuda za neživotna osiguranja

Ugovor o životnom osiguranju

Ugovor o neživotnom osiguranju

Izjava o obustavi od zarade za životna osiguranja

Administrativna zabrana za neživotno osiguranje

 

 Beograd, 14.11.2018.

 

 

PREDLOG SINDIKATA PU za transformaciju PU po kome bi se ista, u najkraćem roku, mogla sprovesti izgledala bi na sledeći način:
- Filijale Beograd Centar, Novi Sad, Kragujevac i Niš treba da budu
Vodeće filijale koje će u budućnosti, do 2023. godine činiti četiri buduća centra za kontrolu. Preuzimanjem zaposlenih iz bivših RC-ova u  ove filijale, imaćemo po 200 i više zaposlenih i zato one mogu da imaju više odseka Kontrole i Naplate razvrstane po složenosti poslova. Zaposleni u RC su kadar sa najvišim zvanjima i znanjem. Zaposleni u vodećim filijalama u budućnosti treba da budu okosnica tj. udarna pesnica Poreske uprave, koji će obučavati mlađi kadar.
- Glavnim filijalama bez obzira koliko ih bude, 36 ili 40, treba ustanoviti stvarni broj zaposlenih koji su neophodni za nesmetano obavljanje rada filijale.
- Servisi - bivše filijale B i C treba da postoje i obavljale bi samo poslove vezane za preduzetnike i fizička lica, a ne bi imali Terensku kontrolu. Servisi bi odgovarali direktoru Vodeće ili Glavne filijale.
- Poreska mesta-bivše grupe i odseci treba i moraju da postoje u svakom mestu i bila bi vezana za Vodeću, Glavnu filijalu ili Servis. Broj ljudi odrediti preba broju akata koji obrađuju vezano samo za fizička lica. Svaki predsednik opštine daće besplatan prostor, samo da Poreska uprava ne izađe kompletno iz njihove opštine kako bi njihovi birači bili pošteđeni maltretiranja i putovanja u drugi grad ili opštinu da bi ostvarili svoje pravo.
Nedopustivo je da se gase organizacione jedinice širom Srbije i da ljudi putuju u drugo mesto, a da rade isti posao.
Ne želimo, nipošto i ni na koji način, da se ponavlja reforma iz 2003. godine, kojom su napravljene greške koje nikad nisu ispravljene.

PRILOG - Predlog sindikata za transformaciju PURS

 

 

Ko je on-line

Ko je na mreži: 2 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH