2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Vlada Srbije | 16.10.2015.

Poštovani,
u prilogu možete preuzeti Radnu verziju Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru Srbije.
Autor teksta ovog predloga zakona je Vlada Srbije i nije nastao kao rezultat prethodno vođene javne rasprave sa sindikalnim centralama u Srbiji. Namera Vlade je da se sa primenom ovog zakona krene od 01.01.2016. godine.

Radna verzija zakona - preuzmi

 


Tanjug | 08.10.2015.

 

Ustavni sud Srbije obustavio je primenu odredbe Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koje se odnose na penzionisanje žena.

To znači da nijedna žena zbog starosti neće moći da bude penzionisana "kao višak zaposlenih" dok Ustavni sud ne donese konačnu odluku o predlogu za ocenu ustavnosti sporne odredbe Zakona.
Primena odredbe, kojom se propisuje zakonski osnov za prestanak radnog odnosa zbog navršenja određenih godina života, a koja se odnosi samo na žene, sporna je sa stanovišta Ustava i zabrane diskriminacije po osnovu pola, zbog čega može da ima neotklonjive štetne posledice, smatra Ustavni sud. 
"Imajući u vidu da početak primene spornog člana 20. Zakona ima za posledicu utvrđivanje prestanka radnog odnosa licima koja ispunjavaju uslove predviđene ovim odredbama, te da mere racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru podrazumevaju ukidanje pojedinih radnih mesta ili smanjenje broja zaposlenih u subjektima na koje se Zakon primenjuje, Ustavni sud je ocenio da ove okolnosti predstavljaju neotklonjive štetne posedice za lica na koja bi se sporne odredbe primenile", navodi se u informaciji objavljenoj na sajtu suda. 
Zbog toga, kako stoji u informaciji, postoje opravdani razlozi da se, do donošenja konačne odluke o spornim pitanjima, obustave od izvršenja pojedinačni akti koji bi bili doneti na osnovu te odredbe 
Ova privremena odluka Ustavnog suda doneta je povodom zajedničkog predloga ovlašćenih predlagača, kojim je pred Ustavnim sudom pokrenut postupak za ocenu ustavnosti odredbe člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. 
Tim povodom je Ustavni sud je na današnjoj sednici doneo rešenje kojim se obustavlja izvršenje pojedinačnih akata koji bi bili doneti na osnovu spornih zakonskih odredaba. 
U informaciji suda se precizira da je analizirajući osporene odredbe u kontekstu zakona kojima se, sa jedne strane, uređuje radnopravni status zaposlenih u javnom sektoru i sa druge strane, zakona kojim se uređuje sticanje prava na starosnu penziju, Ustavni sud utvrdio da se spornim odredbama uređuje institut prestanka radnog odnosa po sili zakona, kao jedan od načina smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru. 
Takođe je utvrdio da je osnov prestanka radnog odnosa u ovom slučaju ispunjenje uslova za starosnu penziju i da po ovom osnovu radni odnos može da prestane samo ženama, a ne i muškarcima zaposlenim u javnom sektoru. 
Zato je Ustavni sud ocenio da je propisivanje zakonskog osnova za prestanak radnog odnosa zbog navršenja određenih godina života, koje se odnosi samo na žene i kojim se, indirektno, jedno zakonsko pravo (pravo na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima u pogledu navršenih godina života) pretvara u osnov prestanka radnog odnosa, sporno sa stanovišta Ustavom garantovane zabrane diskriminacije po osnovu pola. 
Takođe je kako se navodi posredno sporno i sa stanovišta Ustavom zajemčene dostupnosti svih radnih mesta svima pod jednakim uslovima, naveo je Ustavni sud.

 

Beograd, 08.10.2015.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izdalo je saopštenje o primeni člana 20. Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

SAOPŠTENjE


IZVOR: BETA ČETVRTAK, 8.10.2015. | 09:15

"Ne penzionišite onoga ko vam možda treba"

Katalozi zanimanja su urađeni, a plate su sada uporedive pa će do kraja godine biti uprošćeni svi koeficijenti.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički kazala je da će predstaviti platne razrede i da će na današnjoj sednici Vlada posebno raspravljati o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi.
Ona je dodala da je zakon o platnim razredima bio spreman još letos, ali da je ona odlučila da je preveliki rizik odredti sve plate u državi u tom trenutku. 
Ministarka je kazala i da je predložila mogućnost da ljudi koji čekaju penziju ostanu na svojim radnim mestima do početka primene zakona o maksimalnom broju zaposlenih, kako bi se ta mesta racionalnije popunila. 
"Nemojte da penzionišete ljude ako niste sigurni da vam je potrebno da uštedite na tom radnom mestu, ili da nekoga rasporedite, jer ćemo onda plaćati i penziju i platu na tom radnom mestu", kazala je Udovički i dodala da se slaže da ljudi treba da odu u penziju i da je to bolje nego da neko (ko nije za penziju) ostane bez posla.
Upitana o aferi "prisluškivanje" i vetro parkovima koje želi da gradi njena sestra Lidija Udovički, ministarka je kazala da je njena sestra profesionalac i da neće oglašavati ni o čemu što ona radi. 
Upitana da li je zaista ponudila ostavku u Vladi, Udovički je rekla da ne treba gledati sve u "crno-belim tonovima" i da ostaje u Vladi Srbije.

 

Beograd, 06.10.2015. godine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pripremilo Radnu verziju Kataloga poslova u organima državne uprave i drugim državnim organima.

KATALOG ZVANJA I POLOŽAJA

- Radna grupa Sindikata uprave Srbije i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave održale su 30.9. i 2.10.2015. godine sastanke na kojima je razmatran radni materijal Kataloga poslova u državnim organima i lokalnim samoupravama.
- U toku nedelje radne grupe analiziraće predlog generičkih poslova u organima.
- Predstavnici Sindikata dali su predloge, primedbe i sugestije na predloženi katalog.

KATALOG GENERIČKIH RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU

Molimo sve članove Sindikata, pojedince i stručne timove da svoje predloge, primedbe i sugestije dostave putem mejla, na adresu sindikatuprave@gmail.com kako bi Nacrt Kataloga bio potpuniji.

Beograd, 06.10.2015. godine

 

• U petak, 2. oktobra 2015. godine konstituisan je Odbor za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. Za predsednika Odbora izabrana je Ivana Milinković iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Sindikat uprave Srbije u Odboru zastupa Vladan Levajac.
• Dopisom državnog sekretara Ministarstva Dražena Maravića, u očekivanju je konstituisanje Odbora za praćenje primene Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe tokom nedelje.
Sindikat uprave Srbije zastupaju Milena Čipak, Nevenka Jakšić i Slavica Stepović.

 

 

SSSS, 02.10.2015. godine

U javnom sektoru je oko 9.000 prekobrojnih, piše današnja "Politika" i dodaje da su ministarstva konačno završila analizu o tome koliki je višak zaposlenih.
Juče u podne u Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave stigla su i dva poslednja izveštaja, u kojim "ukupan broj viškova ne odudara mnogo od 9.000, koliko ih je pre nekoliko meseci izbrojala Kori Udovički, ministarka državne uprave i lokalne samouprave".
"Politika" napominje da, nakon što Vlada Srbije usvoji analize o višku radnika, u roku od 60 dana biće donete nove sistematizacije radnih mesta. 
Sva ministarstva upravo su dostavila akta o maksimalnom broju zaposlenih. Procedura je takva da sada Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave treba da da mišljenje na te analize. 
To će se u narednih nekoliko nedelja naći na sednici vlada, a nakon što ih ona usvoji, sistematizacije radnih mesta biće donete u roku od 60 dana. To bi značilo, kako se dodaje, da bi bi prvi otkazi bili uručenio krajem ove godine. 
Zakon o odredjivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru stupa na snagu 12. oktobra.

Izvor:Politka

 

Beograd, 01.10.2015. godine

 

Povodom često postavljenog pitanja da li Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Zakon o maksimumu) primorava na penzionisanje svih onih koji u ovoj godini ispunjavaju uslove za penziju, a naročito žena, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave želi da saopšti sledeće:

Zakon o maksimumu je oročeni, iznuđeni instrument— on postavlja način i daje sredstva da država sagleda gde i kako svoj posao može da obavlja na racionalniji način. Sam po sebi on ne propisuje ni gde ni koliko ušteda može da se nađe, ali u rukama odgovornih rukovodilaca on omogućava da se javna uprava racionalizuje sa najmanje moguće štete, čak i sa mogućim poboljšanjima, po kvalitet usluga koje država pruža. Proces racionalizacije sprovodi se po treći put u Srbiji, ali po prvi put postoji način i čvrsta namera da se to radi promišljeno, vodeći računa kako o potrebi da se sačuva i unapredi kapacitet države da pruža usluge, tako i da se minimizuju socijalne posledice.

Član 20. Zakona propisuje da se penzionišu oni koji za to imaju navršene uslove za odlazak u starosnu penziju, osim ukoliko postoji potreba za datim radnim mestom i daljim angažovanjem zaposlenog radi kontinuiteta procesa rada. U tom slučaju, sporazumni nastavak rada je dozvoljen. Drugim rečima, u skladu sa stavovima koje Ministarstvo zauzima, Zakon ne treba shvatiti tako da penzionisanje zaposlenih protiv njene/njegove volje predstavlja osnov za novo zapošljavanje. Ukoliko postoji pak, mogućnost da se nečijim penzionisanjem spreči da neko drugi, istih kvalifikacija i stručnog znanja, ostane bez posla i bez penzije — socijalno je odgovorno da se tako i učini. S tim u vezi, Ministarstvo je u više navrata uputilo jasnu poruku javnosti i socijalno-ekonomskim partnerima i u komunikaciji sa drugim državnim organima.

Zakon o maksimumu ne diskriminiše, čak se ni ne bavi bilo kakvim ličnim karakteristikama ili kvalitetima zaposlenih. Uslovi za penziju propisani su drugim zakonima, kao što je Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju ili posebni zakoni kojima se regulišu specifični uslovi rada u policiji, visokom obrazovanju i slično. Činjenica je da, s obzirom na važeće zakone, član 20 najviše pogađa žene između 60,5 i 65 godina života, ali pogađa i značajan broj zaposlenih sa beneficiranim radnim stažom — najčešće muškaraca.

Zakon omogućava i podstiče na promišljeno i odgovorno ponašanje poslodavaca, ali ne može da zameni njihovu odgovornost i posvećenost. U prethodnim racionalizacijama sistem se zasnivao, a poslodavci tolerisali, da se kroz dobrovoljne otpremnine i penzionisanje uprazne mnoga neophodna radna mesta. Taj pristup ostavio je upravu desetkovanom — npr. u inspekcijama. Ovog puta zakon daje više podsticaja poslodavcima da reorganizuju rad, procene koji stručni profili nedostaju da bi se rad unapredio i modernizovao, kao i gde je višak zaposlenih i na kojim radnim mestima.

JOS-PURS | 10.09.2015.

Poslednjim rešenjima Žalbene komisije Vlade iz 2015. godine, odbijene su sve žalbe zaposlenih u PU izjavljene na rešenja Ministarstva finansija-Poreske uprave od 21.03.2015. godine, kojima je utvrđeno pravo na dodatak na osnovnu platu, sa određenim procentom u odnosu na godine provedene u radnom odnosu kod poslodavca, počev od 21.03.2015. godine (tačka 2. dispozitiva Rešenja).
Pomenuta rešenja Ministarstva finansija-Poreske uprave, od 21.03.2015. godine, nezakonita su i nepravilna zbog:
1. bitne povrede odredaba Zakona o opštem upravnom postupku,
2. pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja,
3. pogrešne primene materijalnog prava – Zakona o državnim službenicima.
Imajući napred navedeno u vidu, Sindikat je izradio nacrt tužbe, čijim popunjavanjem predlažete da sud donese PRESUDU KOJOM SE UVAŽAVA vaša tužba, te se poništava rešenje Žalbene komisije Vlade Republike Srbije.
Napominjemo da se tužba
naplaćuje u iznosu od 2500,00 dinara, i to na kraju sudskog postupka pred Upravnim sudom Srbije.

Link - TUŽBA Upravnom sudu Srbije

 SSSS | 8. septembar 2015

 

Na Socijalno-ekonomskom savetu bez saglasnosti o najnižem iznosu zarade. Sindikati za povećanje na 143 dinara po satu, ostali brane "kotu 121".
O najnižoj ceni rada pregovaraće se do narednog ponedeljka, pošto članovi Socijalno-ekonomskog saveta na sednici u ponedeljak nisu uspeli da usaglase stavove. Predstavnici sindikata traže povećanje na najmanje 143 dinara po satu, dok poslodavci i ministarstva finansija i rada smatraju da ona mora da ostane na sadašnjem nivou od 121 dinar.
Ljubiša Nestorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije je istakao da oko 20.000 radnika u Srbiji prima minimalnu zaradu, ali poslodavci za oko 50.000 radnika doprinose i poreze uplaćuju na osnovu minimalca.
Branislav Čanak, predsednik UGS "Nezavisnost" je naveo da je kod velikog broja zaposlenih minimalna cena rada sasvim izvesno najviše što će dobiti i da su sindikati zbog toga tražili 143 dinara po satu.
“U zemlji u kojoj ima malo kolektivnih ugovora, iznos od 143 dinara je poražavajući”, smatra Čanak. “Do određenog rasta minimalne cene rada mora da dođe, iako bi, posmatrano matematički, ona trebalo da ostane na sadašnjem nivou. Ako se nastavi sa pozitivnim trendovima u ekonomskoj politici vlade, sledeće godine bi se, pri zadržavanju trenutne minimalne cene rada došlo u situaciju u kojoj ona ne bi odgovarala stanju u privredi. Onda ćemo biti blokirani, to će stvoriti negativne trendove u radnoj snazi i smanjiti produktivnost”.
Izvor: Novosti

 

Beograd, 04.09.2015.

Nakon postavljenja na mesto vd.direktora, a potom i na mesto direktora PU, Dragana Marković je sa predsednikom Jedinstvene organizacije sindikata PU Milanom Dumićem održala više sastanaka, poslednji 04.09.2015. godine, na kojima je razmatrana aktuelna situacija u ovom državnom organu, kao i dogovorana dinamika i smernice za dalju saradnju između predstavnika poslodavca i sindikata, a u cilju što skorijeg rešavanja nagomilanih problema u PU.
Direktor PU je stavila do znanja da je veoma zainteresovana za razvijanje partnerskih odnosa sa sindikatom, u cilju podizanja kvaliteta rada u PU, kao i standarda zaposlenih, koji je na neadekvatnom nivou, u poredjenju sa brojnim drugim značajnim ili manje značajnim državnim organima i agencijama, naro
čito agencijama.
Pri tome, problematika koja čeka na rešavanje je raznovrsna, od velikog broja nepopunjenih radnih mesta po organizacionim jedinicama PU, nastalim kao rezultat negativnog odnosa resornog ministarstva prema aktuelnim potrebama PU i njenom najznačajnijem resursu – zaposlenima, do napredovanja poreznika u viša poreznička zvanja, na osnovu završenih viših i visokih akreditovanih škola i fakulteta, uz adekvatne godišnje ocene (iz prethodnih godina) kandidata za napredovanje u službi. U tom smislu dogovoreno je da u organizacionim jedinicama PU direktori i predsednici sindikata, kroz medjusobnu saradnju, definišu i dostave potrebnu dokumentaciju, sa spiskovima zaposlenih koji ispunjavaju zakonske kriterijume i time apliciraju za popunjavanje upražnjenih radnih mesta, na način kako to zakon propisuje, napredovanjem poreznika iz nižih u viša poreznička zvanja (napreduje se za jedno, a ne za dva ili više zvanja).

Rokovi za saradnju partnerskih strana u ovom socijalnom dijalogu već teku, odmah se mora preći sa reči na dela, jer uskoro sledi usvajanje nove sistematizacije radnih mesta u PU, kojom će, iskreno se svi nadamo, biti ispravljeni mnogi njeni nedostaci iz prethodnih godina.

Ko je on-line

Ko je na mreži: 8 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH