2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

O nama

 

 

PredsednikJedinstvena organizacija sindikata Poreske uprave Srbije osnovana je dana 28. decembra 2006. godine u Beogradu, na sastanku osnivača koju su činili predstavnici tri regionalna centra Poreske uprave, Beograda, Novog Sada i Niša. JOS je osnovan kao dobrovoljno i samostalno udruženje državnih službenika i nameštenika zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi, tj. regionalnim centrima na području Republike Srbije i Centrali Beograd. Sedište Sindikata je u Beogradu, Save Maškovića 3-5, a Sindikat pripada Sindikatu uprave pravosuđa i društvenih organizacija Srbije, kao višem sindikatu. Sindikat Poreske uprave Srbije (skraćeno JOS) strukovni je sindikat, osnovan da deluje prvenstveno u svrhu: okupljanja i učlanjenja državnih službenika i nameštenika Poreske uprave Republike Srbije, organizovanja članstva, pregovaranja i sklapanja kolektivnog ugovora, informisanja i obrazovanja članstva u vezi ostvarivanja prava iz rada i u vezi s radom, borbe za dostojanstvo struke, pravnu i socijalnu državu, učestvovanja u izradi akata i odluka koje donosi poslodavac, a koje se odnose na rad i u vezi rada, bitnih za socijalno-materijalni položaj državnih službenika i nameštenika Poreske uprave i njihovih porodica a u svrhu organizovanja i izvođenja drugih oblika sindikalnih aktivnosti usmerenih na ostvarivanje i zaštitu prava svojih članova, shodno Ustavu Republike Srbije, Zakonu o radu, Zakonu o državnim službenicima i nameštenicima, Kolektivnom ugovoru za državne službenike i nameštenike. JOS je osnovan potstaknut uslovima koji su potpuno promenili status državnih službenika i nameštenika u Poreskoj upravi donošenjem novoga Zakona o državnim službenicima i nameštenicima, kojim su naša prava uveliko smanjena, počevši od drastičnog smanjenja plata (u proseku između 25 i 30%) i ukidanja mogućnosti napredovanja u službi, bez obzira na rezultate rada i radni staž, a uz istovremeno povećanje obima posla. Donošenjem raznih uredbi, rad na terenu, odnosno uslovi rada službenika s posebnim ovlašćenjima ne vrednuju se jednako, budući da su dodaci za posebne uslove rada dodeljeni u različitim postocima na osnovnu platu, a presudni kriterijum je pri tome bila stručna sprema, što s uslovima rada nema nikakve veze, uz velike razlike u koeficijentima za obračun osnovne plate čak i za one koji obavljaju potpuno istu vrstu posla, samo je produbilo razlike među zaposlenima u Poreskoj upravi, što je dovelo do velikog nezadovoljstva i ogorčenosti. Službenicima na radnim mestima u filijalama i ekspoziturama Poreske uprave posao je uveliko otežan samom činjenicom što je svakom od referenata "na brigu" prepušteno nekoliko stotina poreskih obveznika o kojima trebaju voditi evidenciju, nadzirati izmirivanje poreskih obaveza, a kasnije i obaveza za ostala javna davanja i, uz to, ostale redovne poslove u smislu obrade mesečnih poreskih prijava, godišnjih prijava, poslove razreza poreza, izdavanja uverenja, naplate lokalnih poreza, izdavanja poreskih rešenja i davanja predloga za dalje postupanje drugim službama u Poreskoj upravi, ažuriranja svih podataka o poreskim obveznicima, na kojima zapravo i počiva ceo poreski sistem. JOS vode ljudi koji su službenici Poreske uprave, koji dele sudbinu svih poreznika, koji nisu zadovoljni i ne mire se sa statusom i materijalnim položajem službenika i nameštenika u Poreskoj upravi i koji su spremni na preduzimanje svih zakonom dozvoljenih mera za zaštitu radničkih prava i dostojanstva porezničke struke, poboljšanje organizacije rada i zaštite službenika u obavljanju njihovih redovnih dužnosti i specifičnih poslova iz delokruga Poreske uprave. U svemu tome nužna nam je podrška zaposlenih u Poreskoj upravi. Takođe jedna od težnji JOS-a je uključivanje u pregovore za sklapanje strukovnog ili granskog Kolektivnog ugovora koji bi se primenjivao samo na službenike i nameštenike Poreske uprave Republike Srbije. Takav kolektivni ugovor mogao bi regulisati specifičnosti struke, u smislu poboljšavanja prava i obaveza svih zaposlenih u Poreskoj upravi, takav bi kolektivni ugovor omogućio i da se raspoznaju različitosti naspram službenika i nameštenika u drugim državnim službama i da se prava regulišu i s obzirom na ovlašćenja i uslove rada u pojedinim službama unutar Poreske uprave. U prvoj godini svoga rada, JOS je u svojim redovima okupio više od 3000 službenika zaposlenih u Poreskoj upravi, uspeo je ostvariti jedan od zacrtanih prioriteta, omasovljavanje članstva i dobijanje reprezentativnosti od strane poslodavca.Prioritet je povećanje plata donošenjem Uredbe ili izmenom zakona o nazivima radnih mesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uslove rada i kriterijume i najvećem mogućem iznosu dodatka za natprosečne rezultate u radu službenika Poreske uprave. Borba za uredbu ili izmenu zakona biće dugotrajna i mučna, ali samo zahvaljujući upornosti i bespoštednom radu, kako čelnika JOS-a tako i članstva JOS-a-a, uspešno će se privesti kraju. JOS je pokrenuo inicijativu da postane punopravni član Pregovaračkog odbora sindikata uprave pravosuđa i društvenih organizacija Srbije, čime bi mu bilo priznato pravo glasa koje mu dugo nedostaje, pravo učestvovanja u odlučivanju, koje bi, zapravo, trebali imati svi sindikati u državnim službama, s obzirom na to da je područje kolektivnog pregovaranja suviše široko i opširno te obiluje specifičnostima, kada je o državnim službama reč. Na taj način, priznavanjem važnosti JOS-a, bio bi zaokružen i napokon priveden kraju dugotrajni postupak u kojem čelnici JOS-a uporno dokazuju i insistiranju na važnosti našeg sindikata, posebno zbog veličine organizacije, broja članova i značaja službe čije službenike zastupa. Takođe treba napomenuti i činjenicu da smo kao sindikalna organizacija, preko granskog sindikata kome pripadamo, članovi EUROFEDOP-a.

Još jednom... Srdačan pozdrav,

Predsednik JOS PU
Milan Dumić

Ko je on-line

Ko je na mreži: 7 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH