2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

18.04.2019.

 

Posle tri meseca usaglašavanja teksta PKU za državne organe sindikatu je dostavljen sasvim različit tekst od onoga koji je usaglašen. Osvrnućemo se samo na deo koji se tiče materijalnih davanja.
U tekstu su izbačeni ČLAN 44. i 45. KOJIM SE REGULIŠU topli obrok i reges koji bi za 28000 državnih službenika i nameštenika iznosili:
-REGRES za 28000 državnih službenika kada se pomnoži sa 3000.00 din mesečno, puta 12 meseci, to iznosi MILIJARDU DINARA NA GODIŠNjEM NIVOU,
-TOPLI OBROK za 28000 državnih službenika kada se pomnoži sa 4400.00 dinara mesečno, puta 11 meseci (ne isplaću je se kada se koristi godišnji odmor), to iznosi MILIJARDU I TRISTA PEDESET PET MILIONA DINARA NA GODIŠNjEM NIVOU.
Šta su DVE MILIJARDE I TRISTA PEDESET PET MILIONA DINARA za topli obrok i regres naspram 11 MILIJARDI din koje će država da izdvoji za kredite u švajcarcima, za ljude koji su sami ušli u rizik kredita. Nije ih država terala na to .
U članu 38. Dodatak za dodatno opterećenje na poslu u prelaznim i završnim odredbama potrebno je da rukovodioci organa planiraju, za tekuću i naredne dve godine, sredstva potrebna za te namene što je apsolutno nemoguće. To se rešava rebalansom budžeta ili prebacivanjem sa jedne aproprijacije na drugu.
U članu 47. gde se regulišu TROŠKOVI PREVOZA za dolazak i odlazak sa posla ubačen je još jedan stav koji na mala vrata pokušava da progura mišljenje Ministra finansija (mišljenje nije obavezujuće stariji akt je PKU i zakon) i koji je kontradiktoran sa stavom 1 ovog člana. U prvom stavu poslodavac je dužan a u drugom može. ŠTA TO ZNAČI?
U članu 48. izbačeno je minimalni iznos paketića za decu koji nemože biti manji od polovine neoporezivog iznosa. Znači opet imamo slučaj iz predhodnog perioda da poslodavac može dati zaposlenom i dinar po detetu. Bili smo svedoci gde su pojedina ministarstva isplaćivala maksimum a pojedina po dve hiljade, a za predhodne tri po 1000 dinara.
Ono što je izmenjeno je je član 46. kojim se regulišu jubilarne nagrade gde se umesto doasdašnjih 25% svaka naredna jubilarna godina uvećava se za 30%.
U članu 31. kojim se reguliše iz čega se satoji plata prvi put piše da se osnovna plata se određuje množenjem  koeficijenta  sa osnovicom, a izbačena je odrednica da je u koeficijentu sadržan topli obrok i regres.
Ono što ministarstvo još nije dostavilo je i finalni predlog uredbe o nakdadi troškova i otpremnina. Imamo saznanje da će i uredba biti izmenjena u odnosu na ono što smo usaglasili.
Nadamo se da će ova Vlada RS imati razumevanja za težak materijalni položaj zaposlenih, pogotovo srednje i više školske spreme i promeniti mišljenje. Poslodavac veoma vešto koristi svoju poziciju gde pokušava da diskredituje sindikat i da ga dodatno oslabi,  namerno je odugovlačeno sa usaglašavanjem teksta PKU jer su znali da  predhodni PKU ističe  21.03.2019.godine, a znaju ako se ne potpiše novi PKU da će zaposleni biti uskraćeni za jubilarne nagrade, prevoz, solidarnu pomoć, broj dana godišnjeg odmora, plaćeno odsustvo gde će zaposlenima  krivac biti sindikat, dok sa druge strane ako se potpiše ovakav PKU zaposlenima će opet krivac biti sindikat zašto nemaju topli obrok i regres i moraju da koriste mesečne karte a ne da im se novac uplaćuje na račun.
Poštovane kolege, veoma teška i delikatna situacija za sve zaposlene u državnim organima i predstavnike sindikata. Vaše predloge, primedbe i sugestije možete proslediti mejlom na adresu sindikata (napredovanje@sind-pu.rs). Stvar je veoma hitna, rok je do ponedeljka 22.aprila 2019.godine.

 

IZJAŠNJAVANJE O PRIHVATANJU POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA

17.04.2019.

DOPIS U VEZI PKU - Preuzmi

PREDLOG PKU ZA DRŽAVNE ORGANE - Preuzmi

 

ZAHTEV PREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTRU FINANSIJA

08.04.2019.

Dopis Vladi Republike Srbije

 

DANAS KONSULTACIJE MINISTARA

03.04.2019.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić obavestio je predsednika Sindikata Njegoša Potežicu, da će se danas u 16 časova održati konsultacije Ministra za finansije, Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu i utvrditi konačan predlog Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u lokalnim upravama Srbije koje će Vlada Republike Srbije na sutrašnjoj sednici usvojiti.

 

VAŽNO OBAVEŠTENjE

02.04.2019.

Što se tiče postupka statusa Posebnih kolektivnih ugovora obaveštavamo Vas da je predsednik Sindikata urgirao za brže pribavljanje mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija i Odbora za zakonodavstvo.
Do sada je Odbor dao pozitivno mišljenje na predlog Kolektivnog ugovora, očekujemo da u najkraćem roku Ministarstva daju mišljenja.

 

ODLUKA O OBELEŽAVANjU 1. MAJA – MEĐUNARODNOG DANA RADA

25.03.2019.

ODLUKA O OBELEŽAVANJU 1. MAJAPreuzmi

Portal PURS, 25.03.2019.

Na portalu PURS objavljen je Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu finansija - Poreska uprava, kojim su, između ostalog, spojene kancelarijska i terenska kontrola čime se sada ona deli na analitičku (bivša kancelarijska) i operativnu (bivša terenska) i pogašena su radna mesta devizno-menjačkih poslova (prešli u NBS).

 PRILOG - Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji r.m. u Poreskoj upravi

Beograd I 27.02.2019.

Komisija za dodelu solidarne pomoći zaposlenima u PU je otpočela sa radom u 2019-oj godini. Zahteve za dodelu solidarne pomoći, sa pratećom medicinskom dokumentacijom, šaljite preko pisarnica matičnih filijala, na adresu komisije. Predsednik komisije za dodelu solidarne pomoći je Slađana Bačević Nuhbegović (načelnik Odeljenja za unutrašnju kontrolu i upravni nadzor Centrale PU) i prema njenim rečima, od sada pa nadalje, sve informacije vezane za rad pomenute komisije možete dobiti isključivo na pisarnici Centrale PU.
Takođe, dosadašnje tehničko lice u komisiji za dodelu solidarne pomoći, koleginica Valentina Janković neće učestvovati u njenom daljem radu.

 Beograd, 25.02.2019.

 

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koji je počeo da se primenjuje od  01.01.2019 godine, definisano je da poslodavac izvrši nagrađivanje državnog službenika po osnovu vrednovanja radne uspešnosti.

S obzirom da je ocenjivanje zaposlenih za 2018. godinu završeno i da postoje svi elementi za primenu zakona, zahtevamo od poslodavca da to odmah i učini.

 

PRILOG:

1. Zahtev JOS poslodavcu za nagradjivanje zaposlenih

2. Zakonski osnov za inicijativu sindikata

 

Subotica, februar 2019.g.

 

 

Poštovane koleginice i kolege,

upravo smo pročitali na sajtu sindikata poslednji članak o neohodnosti stalne brige o zdravlju i bezbednosti radnika. Do sada, neznajući da iko u državi, za koju radimo težak i odgovoran posao, po tom pitanju brine o nama, subotički sindikat PU je decembra 2018. godine platio i obavio sistematski pregled za svoje članstvo u jednoj ovdašnjoh zdravstvenoj ustanovi. U to su uložena sredstva od 17 naših mesečnih članarina, i mogu reći po vrlo povoljnoj ceni koju smo postigli na količinu, jer bi cena za pojedinca da je išao samostalno o svom trošku bila za pruženu zdravstvenu uslugu višestruko veća, i mnogima nedostižna zbog mnogih drugih životnih troškova. Zbog tih materijalnih razloga, većina nas u zdravlje ulaže tek onda kada ga izgubi.

Sada smo zadivljeni tim forumima, institutima i savezima koji nisu žalili truda da ukažu:

 • na suštinsko vođenje računa o zdravlju i zadovoljstvu radnika na radnom mestu,
 • na potrebu za stalnom brigom o zdravlju radnika
 • na naporu za proširenje liste profesionalnih bolesti
 • da nema prevencije i kontinuiranih zdravstvenih pregleda
 • na zalaganje za bolji zdravstveni sistem
 • da se još uvek ne zna ko utvrđuje profesioinalno oboljenje
 • na statistiku stradanje, nesreća, bolesti, godina starosti, rizičnih delatnosti, stepene stručne spreme
 • na donošenje zakona.

Jednako smo zadivljeni i:

 • odlukom o proglašenju 2019. godine bezbednom i zdravom
 • skretanjem pažnje javnosti na važnost ove oblati i njen opštedruštveni značaj
 • planovima aktivnosti i ciljevima
 • preuzimanjem odgovornosti
 • inicijativama i sloganima.

Dajući naš skroman doprinos ovoj temi u prilogu je analiza zdravstvenog stanja radnika Poreske uprave po izvršenom sistematskom pregledu decembra 2018. godine.
Kod žena utvrđena su patološka stanja u proseku 62%, a kod muškaraca od čak 94% od ukupnog broja po svim vrstama obavljenih pregleda. Na dalje ispitivanje poslato je 43% žena i 49% muškaraca od ukupnog broja po svim vrstama obavljenih pregleda.
Kao zaključak, primećena je nedovoljna briga o zdravlju.

Čini mi se da se sva ta buka može svesti na ono najosnovinije i na kraju neizbežno: PLATITE PREVENTIVNE I PERIODIČNE ZDRAVSTVENE PREGLEDE, što propisuje i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. 

Sindikat PU Subotica

 

Prilog:

1. Analiza zdravstvenog stanja radnika

2. Zahtev JOS poslodavcu za dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenih

3. Zahtev JOS poslodavcu za sistematski očni pregled zaposlenih

 

19. Februar 2019

 

Višegodišnji proces tranzicije u Srbiji stvara pritisak kod zaposlenih, što negativno utiče na njihovo zdravlje I povećava rizik od profesionalnih oboljenja, rečeno je danas na dvodnevnom regionalnom forumu o bezbednosti i zdravlju na radu, koji u Beogradu organizuju Evropski sindikalni institut (ETUI) i Savez samostalnih sindikata Srbije. 
Na skupu, na kojem učestvuju predstavnici sindikata iz Češke, Slovačke, Hrvatske, Rumunije, Makedonije, Crne Gore i Srbije, ukazano je da se u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu poslednjih godina, pa i decenija, više pažnje posvećuje bezbednosti, a manje o zdravlju samih radnika, kao I prevenciji profesionalnih bolesti i oboljenja. 
Potpredsednik SSSS Duško Vuković ukazao je da se tokom prošle godine, a i početkom ove, u Srbiji desio veliki broj nesreća, sa tragičnim ishodom ili teškim povredama. 
"Kada govorimo o sistemu bezbednosti i zdravlja na radu, mi u procesu pristupanja EU imamo određene obaveze i ne treba samo formalno da ih gledamo, treba da ih gledamo suštinski, da vodimo računa o zdravlju naših ljudi kako bismo povećali i poboljšali produktivnost radnika, ali i njihovo zadovoljstvo radom na radnom mestu", kazao je Vuković. 
On je dodao da to pre svega zahteva stalnu i kontinuiranu brigu o zdravstvenom stanju radnika, kao I da je potrebno da se više doktora bavi medicinom rada. 
Prema njegovim rečima, Srbiji nedostaje nekoliko normativnih stvari kako bi se uskladila sa zemljama EU i, u tom smislu, ne postoji jedinstvena evidencija povreda na radu profesionalnih oboljenja, ali se radi na proširenju liste profesionalnih bolesti i oboljenja. 
"Dug proces tranzicije u Srbiji pretežno se odnosi na pritisak na zdravlje ljudi, ono je nekako pomereno u drugi plan, a to bi trebalo da bude osnov kako bi se ekonomija i produktivnost u Srbiji razvijali", ističe Vuković. 
On je ukazao da je u firmama gde nema sindikata i ne postoji odbor za bezbednost i zdravlje na radu zabeležen veći broj nesrećnih slučajeva, pogibija, nego u firmama gde su radnici sindikalno organizovani. 
"Nemamo prevenciju, nemamo kontinuirane zdravstvene preglede... Neophodno je da sloboda sindikalnog organizovanja bude raširena. Sindikati i radnici u sindikatima nisu problem poslodavcima i državi, već mogu da bude partner kako bi se unapredila situacija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu", navodi Vuković. 
Viktor Kempa iz Evropskog sindikalnog instituta (ETUI) kazao je da je u Srbiji problem sa sprovođenjem zakona, jer inspektori nemaju pristup na različita radna mesta, uglavnom u stranim kompanijama. 
On je naveo i da veliki porast nesreća na radnom mestu nije samo problem Srbije, već da se to dešava i u celoj Evropi i objašnjava da je to delimično i posledica ekonomske krize. 
On je naglasio da je za devet od deset smrtnih slučajeva na radnom mestu uzrok bolest, a ne nesreća, kao i da ljudi umiru pred penzionisanje i to najčešće od raka, koji su dobili zbog uslova na radnom mestu i tokom radnog veka. 
"Zalažemo se za bolji sistem zdravstvene zaštite, bolju kontrolu. Očekujemo nakon ovog foruma da pripremimo preporuke vlastima kako da povećaju aktivnosti u nekim poljima bezbednosti koje su neophodne Srbiji, jer Srbija je jedan od najvažnijih kandidata za članstvo u EU", kazao je Kempa. 
Prodekan Medicinskog fakulteta, prof.dr Petar Bulat rekao je da država izdvaja velika sredstva za retke bolesti, za razliku od profesionalnih oboljenja, koja se teško i retko dokazuju, u svega dva slučaja godišnje. 
On je ukazao da je od raka pluća samo prošle godine umrlo 400 ljudi, I da u nijednom od tih slučajeva nije dokazano profesionalno oboljenje, iako bi, uzimajući u obzir svetsku statistiku, godišnje samo zbog izloženosti azbestu trebalo oko 200 slučajeva karcinoma pluća da se poveže sa uslovima rada. 
Podsetivši da je naša lista profesionalnih oboljenja višestruko kraća od evropskog proseka, profesor Bulat je pozdravio to što je Ministarstvo rada, na inicijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije, pokrenulo izradu nove liste, sa 65 oboljenja, devet više od prethodne. 
U sledećem koraku, naglašava Bulat, treba definisati proceduru utvrđivanja profesionalnog oboljenja i rešiti problem finansiranja dijagnostike u postupku utvrđivanja ovih bolesti. Dijagnostičke procedure u takvim slučajevima nisu među onima koji idu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i mora da se definiše ko će da ih plati - poslodavac, zaposleni ili RFZO. 
Paralelno sa tim, navodi Bulat, mora da se definiše ko zapravo utvrđuje profesionalno oboljenje - lekar specijalista medicine rada, bilo koji specijalista ili nadležne institucije. 
Marina Furtula, v.d. direktora Uprave za bezbednost i zdravlјe na radu, ukazala je da je samo prošle godine 53 lica stradalo na radnom mestu, od kojih je 15 izgubilo život padom sa visine, a troje je bilo mlađe od 20 godina. 
Najrizičnije delatnosti su industrija I građevinarstvo, ponedeljak je najrizičniji dan u nedelji, u prvoj smeni se najčešće dešavaju nesreće, a najčešće stradaju oni sa trećim I četvrtim stepenom stručne spreme, ukazala je ona. 
Donošenjem zakona o osiguranju od povreda na radu I profesionalnih bolesti, čiji nacrt se očekuje do kraja godine, zaposleni u Srbiji će prvi put biti osigurani od povreda na radu, a porodica nastradalog će moći da izvrši naknadu štete, rekla je Furtula. 
Skup nastavlja sa radom I sutra, kada se očekuje donošenje predloga i zaključaka.

 

 

Na inicijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije, Vlada Republike Srbije je donela Odluku da 2019. proglasi godinom bezbednosti i zdravlja na radu.
Odluka je doneta kako bi se skrenula posebna pažnja javnosti na važnost ove oblasti, imajući u vidu da je pitanje bezbednosti i zdravlјa na radu od opšteg društvenog značaja i u zajedničkom interesu za sve zaposlene i poslodavce. 
To je danas potvrdila i Marina Furtula, v.d. direktora Uprave za bezbednost i zdravlјe na radu, učestvujući na dvodnevnom regionalnom forumu o bezbednosti i zdravlјu na radu, koji organizuju Evropski sindikalni institut (ETUI) i Savez samostalnih sindikata Srbije. 
Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja je tim povodom, kako bi se broj povreda na radu smanjio, pripremilo Plan aktivnosti kojima će posebna pažnja biti usmerena na doslednu primenu mera bezbednosti i zdravlјa na radu, poštovanje propisanih procedura, podizanje svesti poslodavaca i zaposlenih o važnosti primene mera. 
Preuzimajući svoj deo odgovornosti za stanje u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu, a u cilјu sprečavanja fatalnih nesreća i teških povreda na radnom mestu, očuvanju i unapređenju zdravlјa zaposlenih, Savez samostalnih sindikata Srbije je krajem prošle godine pokrenuo ovu inicijativu, uputivši je Socijalno ekonomskom savetu, Ministarstvu za rad i Vladi Republike Srbije. 
Savez je, takođe, pokrenuo kampanju pod sloganom «Bezbedno i zdravo – radničko je pravo», koja će trajati tokom cele godine.

 

Beograd, 11.02.2019.

 

 

Poštovane koleginice i kolege,
s obzirom da je u Poreskoj upravi sada glavna tema  buduća reforma želimo da vas bliže upoznamo sa predstojećim dešavanjima.
Pošto ste svi čuli za tri sistematizacije koje će da se rade sled stvari je sledeći:
-Prva sistematizacija je već urađena i usvojena na vladi. To je sistematizacija gde su prema izmenama i dopunama ZPPPA spojene kancelarijska i terenska kontrola. Time se sada kontrola deli na analitičku (bivša kancelarijska) i operativnu (bivša terenska) i pogašena su radna mesta devizno-menjačkih poslova koji su prešli u NBS,
-Druga sistematizacija ide sa 01.03.2019.godine  kojom će biti pogašena radna mesta igara na sreću,
-Treća sistematizacija ide sa 01.07.2019 godine kada će biti sprovedena konačna reforma Poreske uprave
Što se tiče predloga reforme Poreske uprave, sindikat će svoje mišljenje dati kada poslodavac dostavi predlog transformacije. Za sada sindikat nije upoznat sa kompletnim tekstom predloga reforme PU. Nakon sastanka sa direktorom PU i ministrom, ako do sastanka dođe, daćemo sadržajnije saopštenje. Uostalom, sve naše primede još krajem prošle godine su upućene poslodavcu i od njih ne odustajemo.
Nema razloga za paniku šta će nadalje biti, ko će putovati a ko neće, o tome će se tek videti i bićete blagovremeno obavešteni.
Još jednom da ponovimo, do jula meseca nema nikakvih premeštanja, odnosno tumbanja radnika po organizacionim jedinicama PU. Barem se tako nadamo. Radite svoj redovni posao i pratite informacije sa sajta sindikata.

Beograd, 17.12.2018.

Poštovane koleginice i kolege,
povodom vaših pitanja u vezi sa solidarnom pomoći koja se isplaćuje zaposlenima u PU, obaveštavamo vas da je komisija koja se time bavi završila rad za tekuću godinu.
Svi zahtevi koji su pristigli, zaključno sa 14.12.2018.godine, su urađeni od strane komisije i donete su odluke koje su  date na dalju nadležnost  Sektoru za ljudske resurse. Rešenja rade regionalna odeljenja ljudskih resursa. Sve (dez)informacije od strane rukovodilaca RO za ljudske resurse tipa da je nastao zastoj u centrali oko potpisivanja su čista neistina i prikrivanje sopstvenog nerada. Sva rešenja koja su urađena u RO, uredno su i potpisana u Centrali PU. Sindikat se je zbog takvih vrsta dezinformacija obratio i pomoćniku direktora za ljudske resurse Miroslavu Miciću, da ukaže na propuste regionalnih odeljenja, te kako bi se brzo i efikasno sve odradilo zaključno sa ovom godinom

 

PRILOG - Dopis sindikata pomoćniku direktora PU, Miroslavu Miciću

Ko je on-line

Ko je na mreži: 15 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH