2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

 

 

Poštovani,

povodom raznih pitanja i nedoumica vezanih za ponudu Medigrupe predstaviću vam sledeća pojašnjenja.

Paketi su podeljeni u 2 grupe:

1 grupa Standardni paketi podeljeni u 4 nivoa(bronzani,srebrni,zlatni i platinasti). Uzećemo za primer bronzani. Ugovor se potpisuje na 11 ili na 13 meseci, mesečna rata je 20 eura (u zavisnosti od interesovanja moguća je niža cena).

Rata je ista tokom celog perioda otplate a korisnik može iskoristiti do 1000 MGB (1 MGB = 1 euro) , što dalje znači da korisnik bronzanog paketa za potpisan Ugovor na 11 meseci ukupno plaća 220 eura(11*20)a može koristiti usluge u Medigrupi do 1000 eura, sa tim što se uz bronzani paket dobija BESPLATNI preventivni sistematski pregled, u poslatoj ponudi piše šta obuhvata pregled za koji nivo paketa.

Navedena lista dostupnih usluga i onih koje nisu dostupne za MGB u okviru paketa podložna je izmeni u zavisnosti od potreba naših članova koje ćemo utvrditi nakon eventualnog potpisivanja ugovora.

Navedeni popusti su ponuđeni nakon iskorišćenih bodova i važe za navedene usluge i  u periodu za koji je potpisan Ugovor, sa tim što ako primera radi u bronzanom paketu u kojem korisnik ima pravo do 1000 eura neka usluga koju hoće da uradi košta 2000 eura on može da iskoristi tih 1000 eura odnosno bodova a ostatak da plati uz navedeni dodeljeni popust.

BONUS popusti su za usluge koje nisu obuhvaćene paketom odnosno za koje se ne mogu koristiti bodovi iz paketa već ovi popusti važe na redovne cene u Medigrupi i ovi bonus popusti se ostvaruju sklapanjem Ugovora o navedenim zdravstvenim paketima Medigrupe.

Cena usluga ostaje ista za sve vreme dok traje Ugovor.

2 grupa Copayment model se takođe deli u 4 nivoa (bronzani,srebrni,zlatni i platinasti).Uzećemo za primer bronzani. Ugovor se potpisuje na 11 ili na 13 meseci, mesečna rata je 15 eura (u zavisnosti od interesovanja moguća je niža cena).

Rata je ista tokom celog perioda otplate a korisnik može iskoristiti do 1000 MGB (1 MGB = 1 euro) , što dalje znači da korisnik bronzanog paketa za potpisan Ugovor na 11 meseci ukupno plaća 165 eura (11*15) a može koristiti usluge u Medigrupi do 1000 eura,sa tim što se uz bronzani paket dobija BESPLATNI preventivni sistematski pregled, u poslatoj ponudi piše šta obuhvata pregled za koji nivo paketa.

U ovom Copayment modelukorisnikplaća određeni deo usluge, uz navedeni primer paketa (bronzani) uslugu korisnik plaća 20 % dok se preostalih 80 % odbija od ukupne sume moguće za korišćenje, u bronzanom paketu je to  1000 eura.

Navedena lista dostupnih usluga i onih koje nisu dostupne za MGB u okviru paketa podložna je izmeni u zavisnosti od potreba naših članova koje ćemo utvrditi nakon eventualnog potpisivanja ugovora.

Navedeni popusti su ponuđeni nakon iskorišćenih bodova i važe za navedene usluge i  u periodu za koji je potpisan Ugovor, sa tim što ako primera radi u bronzanom paketu u kojem korisnik ima pravo do 1000 eura neka usluga koju hoće da uradi košta 2000 eura on može da iskoristi tih 1000 eura odnosno bodova a ostatak da plati uz navedeni dodeljeni popust.

BONUS popusti su za usluge koje nisu obuhvaćene paketom odnosno za koje se ne mogu koristiti bodovi iz paketa već ovi popusti važe na redovne cene u Medigrupi i ovi bonus popusti se ostvaruju sklapanjem Ugovora o navedenim zdravstvenim paketima Medigrupe.

Cena usluga ostaje ista za sve vreme dok traje Ugovor.

Korisnik paketa može priključiti članove uže porodice(supružnik i deca) sa tim što će on biti nosilac paketa i preko njega će se odbijati za člana porodice, dakle za svakog člana se odbija posebno (za supružnike 2 bronzana paketa koštaju pri Ugovoru na 11 meseci 40 eura mesečno odnosno 440 godišnje).

Navedena mesta u kojima se mogu koristiti usluge uz paketa su jedinice u ličnom valsništvu Medigrupe. Medigrupa ima potpisane Ugovore o partnerskoj saradnji širom Srbije sa raznim privatnim klinikama tako da se sve navedene usluge koje su obuhvaćene paketom mogu iskoristiti u svakom mestu u Srbiji.

Vezano za preglede "covid total check"i"after covid check" navedeni su pregledi koji se vrše sa tim što je uz serološke testove (uzorak se uzima iz krvi i utvrđuje se nivo i broj antitela)  uveden i antigenski test(bris se uzima iz nosa) koji je takođe priznat i pouzdan kao i PCR test.

Budite slobodni da uputite još pitanja ako je potrebno.

Sa poštovanjem,

Milan Dumić, predsednik JOSPURS

02.12.2020.

 

 

Poštovane koleginice i kolege,
sindikat ima u planu potpisivanje ugovora sa Medigrupom u kojem bi dobili pravo korišćenja njihovih usluga na više rata a izuzetno bi mogli da dobijemo pravo korišćenja njihovih zdravstvenih paketa, o kojima možete saznati više u prilogu, stoga vas molimo da se upoznate sa njihovom sadržinom, te da nakon toga u što kraćem roku izvestite predsednika sindikata u svojoj (pripadajućoj) organizacionoj jedinici o zainteresovanosti za korišćenje navedenih zdravstvenih paketa, kako bi smo imali tačan broj potencijalnih korisnika ponuđenih zdravstvenih paketa.

Prilog:

 MediGroup - Ponuda paketa zdravlja 2020

 MediGroup - Partnerska mreža zdravstvenih ustanova

 

01.12.2020.

 

 

Poštovani,
u prilogu možete pročitati primedbe i sugestije koje je sačinila i dostavila Jedinstvena organizacija sindikata Poreske uprave Srbije za predstojeće izmene Zakona o platama u javnom sektoru i Zakona o državnim službenicima, na osnovu ranije upućenog poziva za javnu raspravu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kada su ovi zakonski akti u pitanju.

 

Prilog:

1.     Dopis JOSPURS ministarstvu

2.     Primedbe na nacrte predloženih zakona

 

 

PORESKA UPRAVA  -  12 197 720 000 dinara

 

411     Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) - 5 337 968 000

414     Socijalna davanja zaposlenima - 66 735 000

415     Naknade troškova za zaposlene - 165 753 000

416     Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi - 47 292 000

422     Troškovi putovanja - 26 401 000

 

 Predlog Budžeta i obrazloženje

 

 

Beograd, 10.11.2020.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom saopštila je, nakon obavlјenih konsultacija sa Ministarstvom zaštite životne sredine, da su taksu za zaštitu životne sredine u obavezi da plaćaju samo one organizacije koje imaju registrovanu privrednu delatnost kojom ostvaruju prihod.

Naime, Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavlјanjem aktivnosti, iznosima naknada (Sl. glasnik RS br. 86/19, 89/19,) propisani su kriterijumi za utvrđivanje naknade, i delatnosti koje su razvrstane prema stepenu uticaja na životnu sredinu, takđe uređen je i način obračunavanja naknade za teritoriju jedinice lokalne samouprave, utvrđen iznos naknade za plaćanje.

Uredbom su utvrđeni kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika koji se utvrđuju u okviru pretežne delatnosti koju obavlјa obveznik naknade, pri čemu se pod pretežnom delatnošću smatra ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre, kao i delatnost čijim je obavlјanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Ministarstvo zaštite životne sredine je, na zahtev Kancelarije, odgovorilo i da udruženje nije obveznik plaćanja predmetne naknade, osim u slučaju da obavlјanjem delatnosti ostvaruje prihod, pri čemu utvrđeni iznos naknade za plaćanje ne može biti veći od 0,4% godišnjeg prihoda obveznika naknade u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.
S obzirom na to da su sindikati organizacije koje se bave zaštitom, ostvarivanjem I unapređenjem prava zaposlenih, da su neprofitne organizacije, registrovane u Ministarstvu za rad, a ne u Agenciji za privredne registre, jer ne obavljaju privrednu delatnost kojom se ostvaruje prihod, one ne potpadaju pod obavezu plaćanja ekološke takse.

15.09.2020

Na sednici Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije održane 14.9.2020. godine, Njegoš Potežica dao neopozivu ostavku na funkciju predsednika Sindikata uprave Srbije. 

Drage kolege i koleginice, poštovani članovi Sindikata!

Bila mi je čast i zadovoljstvo što sam deo svog radnog veka proveo na funkciji predsednika Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije.

Sarađivao sam sa velikim brojem članova sindikalnih saradnika i funkcionera, naučnih radnika, predstavnicima međunarodnog sindikalnog pokreta sa kojima sam ostvario dobru saradnju i realizovao programske zadatke.

Sprovodio reformu Sindikata, organizaciono i kadrovski učinio da Sindikat uprave Srbije ima dobre rezultate i sa pravom mogu reći bolje od drugih.

Veliku zahvalnost dugujem svima onima koji su me predlagali, birali i timski radili. Želim im dobro zdravlje i uspešnu radnu karijeru.

Novim kadrovima u Sindikatu uprave Srbije želim da budu jedinstveni i da nastave sindikalnu borbu za još uspešnije rezultate od dosadašnjih.

Veliki pozdrav svima Vama i hvala na svemu.


Njegoš Potežica

 

02.09.2020

Obaveštavamo Vas da je na današnjoj sednici doneta Odluka da se Susreti Sindikata uprave Srbije odlože i održe od 16. do 20. juna 2021. godine. Svako odstupanje ili nepoštovanje mera nas udaljava od cilja a to je konačna pobeda nad koronavirusom što ćemo uspeti jedino uz visok nivo discipline u odgovornosti.

ORGANIZACIONI ODBOR 46.RSI

 

 Beograd, 01.07.2020.

Poštovani,
ovim putem Vas obaveštavamo da je preporuka Ministarstva finansija da ssledećim kategorijama zaposlenih omogući rad od kuće:
1. zaposleni  koji imaju preko 60 godina života,
Rešenje za rad od kuće za zaposlene koji imaju preko 60. godina života će biti urađena na osnovu kadrovske evidencije Sektora za ljudske resurse.
2. zaposleni koji su teški hronični bolesnici  i boluju od:
·         srčanih oboljenja
·         plućnih oboljenja
·         dijabetesa

S obzirom na navedeno, a imajuću u vidu da se preporuka odnosi na uži krug hroničnih oboljenja u odnosu na preporuke iz prethodnog perioda,  potrebno je da dostavite spisak zaposlenih  koji su teški hronični bolesnici od navedenih bolesti, u formi tabelarnog prikaza koji Vam u prilogu dostavljamo.
3. zaposleni koji su roditelji deteta uzrasta do 7 godina.
Prilikom sastavljanja spiska zaposlenih koji su roditelji deteta uzrasta do 7 godina, potrebno je da zaposleni narednog dana dostavi potvrdu da drugi roditelj ima radnu obavezu.
Potrebno je da po dobijanju obaveštenja, bez odlaganja postupite u skladu sa preporukom.
Napomena: Zaposleni koji nisu iskoristili godišnji odmor za 2019. godinu, a pripadaju navedenim kategorijama, prvo koriste preostali deo navedenog godišnjeg odmora, a nakon toga će poslove svog radnog mesta obavljati od kuće.

 

 

 

Predsedništvo Sindikata uprave Srbije na sednici održanoj 5. juna 2020. godine donelo je Odluku da se Susreti održe u periodu od 23.9. – 27.9. 2020. godine

Ko je on-line

Ko je na mreži: 5 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH