2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

05.06.2013.

Poštovani poreznici, članovi sindikata,
po nalogu direktora Poreske uprave otpočelo se sa aktivostima u cilju donošenje Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, koji se odnosi na zaposlene u Poreskoj upravi, i u tom smislu potrebno je formiranje Radne grupe sa zadatkom da se sprovedu navede aktivnosti.
Za predstavnika Jedinstvene organizacije sindikata, kojii će predstavljati organizaciju sindikata i aktivno učestvovati u radu Radne grupe i donošenju Akta o proceni rizika izabran je predsednik sindikata, g-din Milan Dumić.

05.06.2013.

Poštovane koleginice i kolege,
obzirom da su se, po starom, dobrom običaju, odmah pojavile spekulacije među pojedincima u PU o tome da se, donošenjem novog Pravilnika o platama u PU, povećavaju plate samo rukovodećem kadru, napominjemo da je ovo u najmanju ruku netačna informacija.
Naime, nakon izmena i dopuna ZPPPA-a i promenama u pratećem Pravilniku o platama, kao i izmenama Akta o sistematizaciji r.m. u PU, nije došlo ni do korekcija zarada zaposlenima u PU, tj. ostale su na dosadašnjem nivou, što se upoređivanjem sa dosadašnjim pravilnikom može videti, iz priloga.

Budućim izmenama ZPPPA-a, planiranim za jesen tekuće godine (septembar 2013.g.), predviđa se njihova korekcija, uz napomenu poslodavca da u tom procesu želi i učešće predstavnika našeg sindikata, zbog čega će se formirati radna grupa koja će imati za cilj donošenje novog Pravilnika o platama, kao i Pravilnika o nagrađivanju u Poreskoj upravi Srbije.

Prilog 1 - Izmenjeni Pravilnik o platama u PU,

Prilog 2 - Dosadasnji Pravilnik o platama u PU.

SSSS | 31. maj 2013.

 

Poštovani predsedniče Republike Srbije,
Usvajanjem seta poreskih zakona u Skupštini Srbije po hitnom postupku, još jednom se, nažalost, pokazalo da je Srbija daleko od pravne države za koju se zalažemo i iza koje su se zaklanjale sve stranke u predizbornim kampanjama.
Procedure za usvajanje značajnih zakona se, što je već praksa pojedinih ministarstava i ministara predlagača, ne poštuju, a zakoni, napisani po kancelarijama u tim ministarstvima, preko noći se dostavljaju poslanicima na usvajanje. Pri tome, iako od značaja za svet rada, po pravilu se ne razmatraju na sednicama Socijalno-ekonomskog saveta, te članovi ovog saveta, ne samo da nemaju mogućnost ocene i davanja mišljenja, već o njihovom sadržaju bivaju informisani kroz medije, posle usvajanja. Povrh svega, oni koji u skupštinskoj sali podižu ruku za usvajanje, po pravilu partijski glasaju, ne čitajući predloge ili ne ulazeći u detalje.
Ovakva praksa, a na to smo i ranije upozoravali, udaljava nas, ne samo od socijalnog dijaloga i drugih evropskih vrednosti i standarda, već je i štetna za uništenu privredu Srbije i siromašne građane.
Stoga, Savez samostalnih sindikata Srbije zahteva od Vas, kao predsednika svih građana, da ovakve zakone ne potpisujete, i u konkretnom slučaju, već da ih, koristeći i lični autoritet, vratite u legalnu proceduru predlaganja i usvajanja.
Time biste načinili prvi korak u uspostavljanju pravne države, vratili poverenje građana u državu i zakone, što je preduslov za rešavanje brojnih problema i početka privrednog oporavka.
S poštovanjem,

PREDSEDNIK
Ljubisav Orbović

Beograd, 23.04.2013.

Nakon postavljenja od strane Vlade Srbije, novi v.d.direktora PU je, sa predsednikom i ostalim predstavnicima sindikata, u kratkom vremenskom periodu od postavljenja, održao niz sastanka gde je sindikat pokazao da želi poslodavcu da pomogne u predstojećoj reformi koja nas očekuje, pri čemu je potpisan i Sporazum o uslovima za rad sindikata, koji dodatno precizira odnose i obaveze na relaciji poslodavac-sindikat i koji u potpunosti omogućava pravo i slobodu sindikalnog delovanja reprezentativnog sindikata i njegovih predstavnika u organizacionim jedinicama Poreske uprave Srbije.
Na inicijative i predloge predstavnika JOS Poreske uprave, i predloga koje su centrala i regionalni centri PU dostavili poslodavcu, novom sistematizacijom biće unapređeno u viša poreznička zvanja ukupno 99 zaposlenih radnika, koji za to ispunjavaju postavljene zakonske uslove...

Opširnije – preuzmi tekst

Beograd, 10.04.2013.

 

Poštovani članovi sindikata,
na poslednjem sastanku Odbora JOS Poreske uprave Srbije, održanom 10.04.2013. godine, doneta je jednoglasna odluka o uvođenju članskih kartica za članove sindikata.
Da bi se pristupilo izradi članskih kartica, potrebno je da PREDSEDNICI OSNOVNIH ORGANIZACIJA SINDIKATA U SVIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA PU, popune excel tabelu iz priloga, unoseći tražene podatke o članovima sindikata iz PRISTUPNICA, i istu pošalju mailom sekretaru Odbora JOS na ivan.kostadinovic@poreskauprava.gov.rs .
Krajnji rok za dostavu traženih podataka je 24.04.2013. godine.

Tabela - spisak članova OO Sindikata

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA
B e o g r a d

Ivan Simič, v.d. direktora Poreske uprave Republike Srbije, dao je intervju za dvojezični časopis za poslovne komunikacije Info-revija.

U tekstu objavljenom pod naslovom „Poreska uprava Srbije na evropskom putu“, između ostalog se navodi da je na prvoj konferenciji za novinare održanoj odmah po preuzimanju dužnosti v.d. direktora Poreske uprave Republike Srbije, Ivan Simič „jasno rekao da je njegov zadatak da promeni odnos zaposlenih prema poreskim obveznicima, da olakša komunikaciju obaveznika sa zaposlenima i da pokuša da ostvari profesionalni cilj tako, što bi Poreska uprava postala najbolji organ u državnoj upravi.“

Intervju sa v.d. direktorom Poreske uprave Republike Srbije Ivanom Simičem, za časopis Info-revija, u celosti možete pročitati ovde (pdf fajl).

Broj: službeno
Datum
: 25.03.2013.

Poštovane koleginice i kolege,
Jedinstvena organizacija sindikata PU Srbije je 21.03.2013.godine potpisala sa poslodavcem nov sporazum o uslovima za rad sindikata.
Potpisivanjem ovog sporazuma novi poslodaavac je i zvanično prihvatio sindikat kao partnera. U razgovoru sa poslodavcem uverili smo ga da sindikat nije neka grupa huškača koja želi samo da kritikuje sve ono što poslodavac uradi. Cilj sindikata, kao što je poznato, je da bude uključen u sva buduća dešavanja u PU i da, dajući konstruktivne predloge, pomogne poslodavcu u predstojećoj reformi PU. Saradnja sa sadašnjim menadžmentom, u ovom momentu, je na zavidnom nivou. Predstavnici sindikata su do sada imali tri sastanka sa poslodavcem, gde smo predložili konkretne mere za poboljšanje uslova rada i efikasnosti PU.
Prihvaćen je predlog sindikata da se doškolovanim kolegama priznaju stručne spreme gde god je to moguće.
Predstavnik sindikata je kao član tenderske komisije učestvovao u nabavci računarske opreme gde je menadžment PU uspeo da od ministarstva finansija obezbedi sredstva za tu namenu. Ova nabavka je veoma bitna jer u budućem periodu nas očekuje prelazak na elektronsko poslovanje PU.
Dati su konkretni predlozi o veoma bitnim uštedama koje PU može da sprovede i da se, na taj način, obezbeđen novac preusmeri u druge namene.
U toku je izrada nove sistematizacije sa kojom je sindikat upoznat i koja će biti sprovedena u veoma kratkom roku.
Takođe, menadžment PU je, na naše insistiranje, zbog neažurnosti Sektora za ljudske i materijalne resurse Centrale PU, opredelio sredstva za solidarnu pomoć i Komisija za dodelu solidarne pomoći je počela sa radom.
Trenutno je jedino ostalo nerešeno pitanje oko nezakonitog rada unutrašnje kontrole i oko predstavnika sindikata koji će u disciplinskim postupcima zastupati zaposlene, jer nam je to pravo uskratio predhodni direktor PU.
Predstavnik našeg sindikata je ispred Sindikata uprave Srbije član pregovaračkog tima za izradu posebnog kolektivnog ugovora koji treba da se zaključi sa Vladom RS. Sve aktivnosti sindikata su vezane za to da do kraja godine pokušamo da izdejstvujemo nov Pravilnik o platama i da se još jedan broj kolega „pomeri“ u viša zvanja.
Međutim, želimo da skrenemo pažnju da se u centrali PU pojavio neki fantomski, neformalni „savet zaposlenih radnika PU Centrala u Beogradu“ koji ne sme ni da se potpiše na svoja saopštenja, već putem anonimnih mejlova, poput navodno prestrašenih poreznika Srbije obraćaju se za pomoć političkim partijama, tražeći zaštitu i pomoć u njihovom domoljublju prema PU, tj. prema privilegijama koje uživaju, jer ne mogu i neće da shvate da je vreme da se povuku, da nas je njihovo neznanje i dovelo u najtežu situaciju od kada PU postoji.
U prilogu možete pogledati kojim rečnikom se služe naše hrabre, anonimne patriote.

Prilog - Pismo "uplašenih" poreznika

Broj: službeno
Datum : 12.02.2013.

Dana 08.02.2013. godine, u Centrali Poreske uprave Srbije, održan je sastanak Odbora JOS, na kome je analiziran rad sindikata u prethodnoj godini i dogovorene aktivnosti za prvi i drugi kvartal tekuće godine. Više o tome, možete pročitati iz zapisnika u Prilogu 1.
Takođe, doneta je odluka (Prilog 2) da se zbog gašenja Razvojne banke Vojvodine, kod koje JOS Poreske uprave ima otvoren žiro račun, isti ugasi i otvori novi kod OTP banke, na koji će se ubuduće uplaćivati članarina namenjena za rad JOS-a (odluka o novom ž.r. u prilogu).
Predsednici OO Sindikata iz organizacionih jedinica su dužni da, sa dopisom o obustavi članarine na novi ž.r. sindikata, o tome odmah obaveste obračunske radnike.

Prilog 1Zapisnik sa sastanka Odbora JOS od 08.02.2013.

Prilog 2Obaveštenje o promeni žiro-računa JOS

RTS | ponedeljak, 04. feb 2013

Novi direktor Poreske uprave Ivan Simič očekuje da će uspeti da promeni odnos poreskih radnika prema poreskim obveznicima. Najavljuje unapređenje rada te institucije, jer je, kako kaže, iste ideje sproveo u delo u Sloveniji, dok je bio na čelu tamošnje Poreske uprave.

U naredne dve godine, koliko bi trebalo da bude na čelu Poreske uprave, novi direktor Ivan Simić očekuje da će uspeti da promeni odnos poreskih radnika prema poreskim obveznicima. Najavljuje uvođenje elektronskog poslovanja i unakrsnu proveru imovine. Gostujući u emisiji Oko, rekao je da je iste ideje sproveo u delo u Sloveniji, dok je bio na čelu tamošnje Poreske uprave.
Poreski obveznik je klijent Poreske uprave i države i on se tako mora gledati, kaže prvi čovek te ustanove. Zbog toga se i odnos poreskih radnika prema obvezniku mora promeniti, kao što je učinjeno u Sloveniji.
"Poreski obveznik je čovek koji deo svojih prihoda, koje ostvari na slobodnom tržištu mora da uplati u budžet, a to niko ne čini rado. Ako pokušaš da to promeniš i kažeš mu vi ste naš klijent i mi želimo da vam pomognemo da što lakše plaćate porez, onda on to prihvata i gleda drugačije na plaćanje poreza", rekao je Simič.
Kaže da mu niko nije verovao da je to moguće uraditi, ali napominje da će dokazati da je to moguće, bez obzira o kojoj državi se radi.
"To znači da radnik Uprave umesto šta hoćeš, kaže dobar dan, šta želite", objašnjava Simič.
Dodaje da je i dok je bio direktor Poreske uprave Slovenije isto govorio tamošnjim radnicima. "Zašto se ljutite i svađate sa poreskim obveznicima? Ako se svađate sa klijentima, onda tu svađu nosite kući, pa se i kod kuće svađate, pa se drugi dan opet tako vratite na posao, i tako svaki dan, a to nije dobro".
Plan je i da se unapredi rad Poreske uprave, a to znači uvođenje elektronskog poslovanja. "Za godinu dana broj elektronskih prijava u Sloveniji se sa pet povećao na 85 odsto. Danas niko u Sloveniji ne ulaže prijavu poreza na dohodak građana, već ljudi dobijaju ispunjene obrasce, pogledaju ih, pa ako je sve u redu, oni ih zadrže i u roku od 15 dana oni postaju rešenje. Ovde se pre neki dan dogodilo da su podnete pojedinačne prijave i to na papiru za 800 radnika. Znači treba podsticati elektronsko podnošenje prijava", kaže Simič.
Veruje da će unakrsna provera imovine dati rezultate i da će obveznici platiti porez, jer je stopa od 20 odsto jedna od nižih u regionu. Simič smatra da neće biti nikakvih političkih pritisaka da se nekom porez oprosti.
"Ljudi će prijaviti imovinu, videćemo kolika im je imovina, iz kojih sredstava su je kupili. Na razliku će platiti porez i život ide dalje. Interes svih je da ostanu ovde, nastave sa radom i otvaraju nova radna mesta. Unakrsna procena je rađena i u Sloveniji i pritisaka nije bilo. Ne plaćati porez je loše i zašto bi se neko iz politike zalagao za nekog ko nije platio porez", kaže direktor Poreske uprave.
Objašnjava da su mnoge poreske stope u Srbiji inače manje nego u drugim zemljama. Na primer, porez na dohodak građana u Srbiji je 27 odsto, a u Sloveniji je čak 50 odsto.
Kada je reč o doprinosima, Simič objašnjava da ih preduzeća ne plaćaju zato što nemaju novca, a ne zato što to ne žele. Dodaje i da su prava građana veća, ako su doprinosi veći.
"Imate države gde su doprinosi na primer 17 odsto, ali mnogi građani nemaju puno zdravstveno osiguranje", kaže prvi poreznik Srbije.
Simič smatra da u narednom periodu ne bi trebalo menjati ni poreske zakone, ni poreske stope, jer njihovo često menjanje otežava poslovanje.

Beograd, 23.01.2013.

Danas, 23.01.2013. godine, iz Centrale PU Srbije, ka regionalnim centrima je dostavljena Odluka o isplati jubilarnih nagrada zaposlenima koji su to pravo ostvarili u 2012. i 2013. godini (broj 000-123-00-14/2013 od 21.01.2013. godine), a na osnovu i u visini utvrđenoj članom 26. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe u Republici Srbiji.
Jubilarna nagrada će biti isplaćena zaposlenima koji u 2012. i 2013. godini navršavaju 10, 20, 30 i 40 godina rada provedenih u radnom odnosu kod poslodavca, bez obzira na to u kom državnom organu je zaposleni ostvarivao prava iz radnog odnosa.
Odredbama člana 26. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe utvrđeno je da zaposleni ima pravo na jubilarnu nagradu u visini prosečne neto zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, s tim što se visina novčane nagrade uvećava za 25% pri svakom narednom ostavarivanju ovog prava.
JOS Poreske uprave se, ovom prilikom, zahvaljuje svima onima koji su svojim angažovanjem doprineli kako bi se u tekućem budžetu obezbedila potrebna sredstva za ovu namenu, menadžmentu Poreske uprave, na čelu sa g-đom Ljiljanom Kovačević i g-dinom Dejanom Stojanovićem, kao i granskom sindikatu kome JOS Poreske uprave pripada.

ODLUKA – preuzmi tekst

11.decembar 2012.

Ustavni sud Republike Srbije ispitivao je ustavnost odredbe člana 18. stav 1. Zakona o štrajku („Službeni list SRJ“, broj 29/96 i „Službeni glasnik RS“, broj 101/05), deo koji glasi: „Zaposlenom u državnom organu i pripadniku policije prestaje radni odnos kada se utvrdi da je organizovao štrajk ili učestvovao u štrajku“ i utvrdio da to NIJE U SAGLASNOSTI sa Ustavom, kao i da prestaje da važi danom objavljivanja odluke. Ova Odluka Ustavnog suda objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 103/2012 od 30. oktobra 2012. godine.
Između ostalog, Ustavni sud je naveo da je odredba člana 18. stav 1. Zakona o štrajku zasnovana isključivo na odredbi člana 57. stav 3. Ustava Savezne Republike Jugoslavije (kojom je bilo isključeno pravo na štrajk zaposlenih u državnim organima i pripadnika policije) i da navedeni Ustav više nije na snazi, a da je važećim Ustavom utvrđeno pravo na štrajk svim zaposlenim licima, pa i pripadnicima policije, državnim službenicima i nameštenicima, koje se može ograničiti samo zakonom.

ODLUKA USTAVNOG SUDA

Ko je on-line

Ko je na mreži: 3 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH