2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

SSSS | 13. septembar 2013.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće u ponedeljak, 16.septembra, sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Srbije oko izmena Zakona o radu.
Sastanak u Vladi Srbije počeće u 9 sati.
Sastanak je zakazan na inicijativu predsednika SSSS Ljubisava Orbovića, koji je nedavno Vučiću uputio dopis, istakavši da bi blagovremeni socijalni dijalog oko tog izuzetno važnog zakona za radnike bio najbolji put za dobra i održiva rešenja. 
Sindikat do sada nije dobio ni „početni materijal“ novog zakona, kako bi blagovremeno mogao da reaguje i dostavi svoje predloge i sugestije, već su do njega, verovatno u cilju „pipanja pulsa“ i pripreme javnosti, samo stizale razne izjave i najave predstavnika vlasti, stranih i domaćih asocijacija poslodavaca i drugih.

Predsednicima osnovnih organizacija sindikata PU,

u sklopu zajedničkih aktivnost našeg sindikata i menadžmenta pu na planu donošenja novog pravilnika o platama i nagrađivanju u pu srbije, Potrebno je prikupiti podatke o zaposlenima koji su se u međuvremenu doškolovali i iste dostavite predstavnicima sindikata (мејлом или фтп-ом) na nivou Regonalnih centara. Podaci moraju biti tačni i potpuni, tj. da se iz rešenja o raspoređivanju navede sadašnje zvanje, sadašnja stručna sprema, broj radnog mesta, tačan naziv nove stručne spreme i tačan naziv škole, fakulteta sa brojem diplome I GODIŠNJE OCENE IZ PRETHODNIH GODINA.
PODATKE ISTE SADRŽINE TREBA DA DOSTAVE I ZAPOSLENI KOJI SU, GODINAMA UNAZAD, RASPOREĐENI NA RADNIM MESTIMA MLAĐIH ISPEKTORA PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA U PU, uz obavezno navođenje od kada je zaposleni u zvanju mlađeg inspektora.

Mail adrese za slanje tabela:
milan.dumic@poreskauprava.gov.rs,
mikica.besevic@poreskauprava.gov.rs
ivan.kostadinovic@poreskauprava.gov.rs

Tabela za popunjavanje - preuzmi!

 

Učešće sportske ekipe sindikata na 39. Sportskim susretima u organizaciji Sindikata uprave Srbije, održanim u Sokobanji, u periodu od 26.06.-30.06.2013. godine.
Na ovoj sportskoj manifestaciji, uz učešće
1400 takmičara organizovanih u 57 ekipa, naš sportski kolektiv je, u generalnom plasmanu, osvojio drugo mesto.
Ovaj rezultat je fenomenalan, s obzirom na gomilu problema sa kojima smo se suočili u toku procesa stvaranja ekipe za ovogodišnji ciklus takmičenja.
Boje Poreske uprave Srbije na ovogodišnjim sportskim susretima branila je ekipa od 54 takmičara, u obe konkurencije, što je čini nikad manjom u odnosu na prethodne godine, ali je, pokazalo se, dobro selektirana i fantastično borbena, taman koliko treba za jedno drugo mesto u ukupnom ekipnom poretku. I ovom prilikom, u ime organizacionog dela, odajemo veliko priznanje i zahvalnost svim takmičarima ekipe PU – bili ste sjajni!
Još jedno od priznanja za našu sportsku ekipu je i priznanje za ispoljeni fer-plej na borilištima Sokobanje, dobijeno po zajedničkoj odluci takmičarske komisije i izvršnog odbora sportskih susreta.

Nakon svega, ostaje činjenica da smo imali verbalnu podršku rukovodstva i njihove lepe želje da se ostvari visok plasman ekipe, što se potvrdili svojim dolaskom i pojavljivanjem u Sokobanji, ali je izostalo ono najbitnije – finansijska podrška za uspešnu organizaciju i odlazak na takmičenja. Očekivali smo da će novi direktor PU, kao bivši sportista i sportski radnik, prepoznati značaj ovog takmičenja, no to se nije desilo. Ostali smo, po ko zna koji put, ostavljeni sebi samima i, kao što se vidi iz priloženog, ipak smo nekako isplivali i pokrili organizaciju manifestacije.

Još jednom svim sportistima-članovima ekipe PU čestitatamo na osvojenom drugom mestu u generalnom plasmanu na 39.RSI u Sokobanji!

MFP | PU | Centrala

Rešenjem v.d.direktora PU, Ivana Simiča, broj 000-119-00-74/2013 od 13.06.2013. godine, OBRAZUJE SE Radna grupa Poreske uprave za izradu nacrta pravilnika saglasno članu 169t Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u sastavu:
- Ljiljana Kovačević, CVPO;
- Ljubomir Samokresović, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Centrala PU;
- Rada Kostić, Sektor za naplatu, Centrala PU;
- Boris Batarilo, Sektor Poreske policije, Centrala PU;

- Jelena Kovačić Kostić, Sektor za ljudske resurse, Centrala PU i
- Milan Dumić, predsednik JOS Poreske uprave Srbije.
Zadatak Radne grupe je da, shodno članu 169t Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, izradi nacrt Pravilnika o stimulaciji i destimulaciji zaposlenih u Ministarstvu finansija i privrede – Poreska uprava.
Rok za izvršenje zadatka iz prethodnog stava je 31.07.2013.godine.

MFP | PU | Centrala

Odlukom v.d.direktora PU, Ivana Simiča, broj 000-110-02-16/2013 od 30.05.2013. godine, pokrenut je postupak procene rizika u Poreskoj upravi Srbije.
Kao odgovorno lice za sproviđenje postupka procene rizika u Poreskoj upravi, imenovana je Stevanović Milena, raspoređena na poslovima procene rizika i bezbednosti zdravlja na radu u Sektrou za ljudske resurse, Regionalni odsek Kragujevac.
Odlukom je obrazovana Radna grupa za sprovođenje postupka procene rizika u Poreskoj upravi, u sastavu: Stevanović Milena – rukovodilac, Jelena Kovačić Kostić – član (centrala PU), Ljubiša Stanojević – član (Centrala PU), Slavica Tasić – član (Centrala PU), Goran Stojanović – član (Regionalno odeljenje za materijalne resurse Beograd), Saša Bogdanov – član (Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad) i Milan Dumić, predsednik JOS Poreske uprave, kao član.

Radna grupa je dužna da sačini Plan sprovođenja postupka procene rizika i da sprovede postupak procene rizika u skladu sa odredbama pozitivnih propisa iz oblasti radnog prava, zdravne zaštite, higijene rada, zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, nacionalnih i međunarodnih standarda u oblasti rada, Smernica Evropske unije o proceni rizika i Preporuka Međunarodne organizacije rada.

05.06.2013.

Poštovani poreznici, članovi sindikata,
po nalogu direktora Poreske uprave otpočelo se sa aktivostima u cilju donošenje Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, koji se odnosi na zaposlene u Poreskoj upravi, i u tom smislu potrebno je formiranje Radne grupe sa zadatkom da se sprovedu navede aktivnosti.
Za predstavnika Jedinstvene organizacije sindikata, kojii će predstavljati organizaciju sindikata i aktivno učestvovati u radu Radne grupe i donošenju Akta o proceni rizika izabran je predsednik sindikata, g-din Milan Dumić.

05.06.2013.

Poštovane koleginice i kolege,
obzirom da su se, po starom, dobrom običaju, odmah pojavile spekulacije među pojedincima u PU o tome da se, donošenjem novog Pravilnika o platama u PU, povećavaju plate samo rukovodećem kadru, napominjemo da je ovo u najmanju ruku netačna informacija.
Naime, nakon izmena i dopuna ZPPPA-a i promenama u pratećem Pravilniku o platama, kao i izmenama Akta o sistematizaciji r.m. u PU, nije došlo ni do korekcija zarada zaposlenima u PU, tj. ostale su na dosadašnjem nivou, što se upoređivanjem sa dosadašnjim pravilnikom može videti, iz priloga.

Budućim izmenama ZPPPA-a, planiranim za jesen tekuće godine (septembar 2013.g.), predviđa se njihova korekcija, uz napomenu poslodavca da u tom procesu želi i učešće predstavnika našeg sindikata, zbog čega će se formirati radna grupa koja će imati za cilj donošenje novog Pravilnika o platama, kao i Pravilnika o nagrađivanju u Poreskoj upravi Srbije.

Prilog 1 - Izmenjeni Pravilnik o platama u PU,

Prilog 2 - Dosadasnji Pravilnik o platama u PU.

SSSS | 31. maj 2013.

 

Poštovani predsedniče Republike Srbije,
Usvajanjem seta poreskih zakona u Skupštini Srbije po hitnom postupku, još jednom se, nažalost, pokazalo da je Srbija daleko od pravne države za koju se zalažemo i iza koje su se zaklanjale sve stranke u predizbornim kampanjama.
Procedure za usvajanje značajnih zakona se, što je već praksa pojedinih ministarstava i ministara predlagača, ne poštuju, a zakoni, napisani po kancelarijama u tim ministarstvima, preko noći se dostavljaju poslanicima na usvajanje. Pri tome, iako od značaja za svet rada, po pravilu se ne razmatraju na sednicama Socijalno-ekonomskog saveta, te članovi ovog saveta, ne samo da nemaju mogućnost ocene i davanja mišljenja, već o njihovom sadržaju bivaju informisani kroz medije, posle usvajanja. Povrh svega, oni koji u skupštinskoj sali podižu ruku za usvajanje, po pravilu partijski glasaju, ne čitajući predloge ili ne ulazeći u detalje.
Ovakva praksa, a na to smo i ranije upozoravali, udaljava nas, ne samo od socijalnog dijaloga i drugih evropskih vrednosti i standarda, već je i štetna za uništenu privredu Srbije i siromašne građane.
Stoga, Savez samostalnih sindikata Srbije zahteva od Vas, kao predsednika svih građana, da ovakve zakone ne potpisujete, i u konkretnom slučaju, već da ih, koristeći i lični autoritet, vratite u legalnu proceduru predlaganja i usvajanja.
Time biste načinili prvi korak u uspostavljanju pravne države, vratili poverenje građana u državu i zakone, što je preduslov za rešavanje brojnih problema i početka privrednog oporavka.
S poštovanjem,

PREDSEDNIK
Ljubisav Orbović

Beograd, 23.04.2013.

Nakon postavljenja od strane Vlade Srbije, novi v.d.direktora PU je, sa predsednikom i ostalim predstavnicima sindikata, u kratkom vremenskom periodu od postavljenja, održao niz sastanka gde je sindikat pokazao da želi poslodavcu da pomogne u predstojećoj reformi koja nas očekuje, pri čemu je potpisan i Sporazum o uslovima za rad sindikata, koji dodatno precizira odnose i obaveze na relaciji poslodavac-sindikat i koji u potpunosti omogućava pravo i slobodu sindikalnog delovanja reprezentativnog sindikata i njegovih predstavnika u organizacionim jedinicama Poreske uprave Srbije.
Na inicijative i predloge predstavnika JOS Poreske uprave, i predloga koje su centrala i regionalni centri PU dostavili poslodavcu, novom sistematizacijom biće unapređeno u viša poreznička zvanja ukupno 99 zaposlenih radnika, koji za to ispunjavaju postavljene zakonske uslove...

Opširnije – preuzmi tekst

Beograd, 10.04.2013.

 

Poštovani članovi sindikata,
na poslednjem sastanku Odbora JOS Poreske uprave Srbije, održanom 10.04.2013. godine, doneta je jednoglasna odluka o uvođenju članskih kartica za članove sindikata.
Da bi se pristupilo izradi članskih kartica, potrebno je da PREDSEDNICI OSNOVNIH ORGANIZACIJA SINDIKATA U SVIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA PU, popune excel tabelu iz priloga, unoseći tražene podatke o članovima sindikata iz PRISTUPNICA, i istu pošalju mailom sekretaru Odbora JOS na ivan.kostadinovic@poreskauprava.gov.rs .
Krajnji rok za dostavu traženih podataka je 24.04.2013. godine.

Tabela - spisak članova OO Sindikata

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA
B e o g r a d

Ivan Simič, v.d. direktora Poreske uprave Republike Srbije, dao je intervju za dvojezični časopis za poslovne komunikacije Info-revija.

U tekstu objavljenom pod naslovom „Poreska uprava Srbije na evropskom putu“, između ostalog se navodi da je na prvoj konferenciji za novinare održanoj odmah po preuzimanju dužnosti v.d. direktora Poreske uprave Republike Srbije, Ivan Simič „jasno rekao da je njegov zadatak da promeni odnos zaposlenih prema poreskim obveznicima, da olakša komunikaciju obaveznika sa zaposlenima i da pokuša da ostvari profesionalni cilj tako, što bi Poreska uprava postala najbolji organ u državnoj upravi.“

Intervju sa v.d. direktorom Poreske uprave Republike Srbije Ivanom Simičem, za časopis Info-revija, u celosti možete pročitati ovde (pdf fajl).

Ko je on-line

Ko je na mreži: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH