2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

23.06.2022.

U sredu 22. i četvrtak 23. juna 2022. godine, u konferencijskoj sali hotela Danubia park u Velikom Gradištu, održana je radionica članova Odbora za sprovođenje Programa transformacije Poreske uprave na temu redizajna poslovnih procesa uprave koji predstavlja razradu Opšteg poslovnog modela PURS usvojenog 29.10.2021. godine. 

Radionici su, pored  članova Odbora za transformaciju, prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija kao i predstavnici Poreske uprave iz ključnih poslovnih funkcija koje su bile predmet diskusije.

Razmatrani su poslovni procesi registracije, prijema i obrade poreskih prijava, prijema i obrade plaćanja, poreskog računovodstva, upravljanja poreskim rizikom, poslovnim procesima kontrole, poreskih istraga, naplate i usluga poreskim obveznicima.

U svojstvu predsednika Odbora, direktorka PURS Dragana Marković navela je da će ključne reformske aktivnosti Poreske uprave u narednom periodu biti usvajanje razrađenog poslovnog modela  u postupku reinženjeringa poslovnih procesa u skladu sa usvojenim Opštim poslovnim modelom, kreiranje projektnog zadatka, objava tendera i nabavka gotovog softverskog informatičkog rešenja koja će podržati funkcionisanje novog poslovnog modela, aktivnosti na izmeni zakonodavnog okvira koji će omogućiti funkcionisanje novog poslovnog modela, izrada strategije razvoja ljudskih resursa i unapređenja funkcije ljudskih resursa uz novu organizaciju PURS usklađenu prema poslovnom modelu, pripreme za čišćenje i migraciju podataka u izabrani sistem i organizacija timova za implementaciju izabranog gotovog softverskog informatičkog rešenja.

Zaključke sa radionice direktorka Dragana Marković prezentovaće i ministru finansija Siniši Malom.

03.06.2022.

Poresku upravu je u periodu od 01.06.2022. do 03.06.2022. godine posetila delegacija Međunarodnog monetarnog fonda, koju su činili Anđa Komšo i Dmitrij Jegorov. U toku posete delegacija MMF je imala više sastanaka od kojih su dva sastanka održana sa direktorkom Poreske uprave Draganom Marković, kao i pojedinačne sastanke sa rukovodiocima u Centrali Poreske uprave.

Osnovna tema svih razgovora je bila dosadašnji napredak Poreske uprave na realizaciji Programa transformacije Poreske uprave za period 2021-2025. godine, kao dalje i aktivnosti koje slede na realizaciji navedenog Programa.

U tom smislu, direktorka Poreske uprave Dragana Marković je upoznala sa dosadašnjim aktivnostima na sprovođenju Programa transformacije Poreske uprave, a posebno sa uvođenjem novog modela fiskalizacije, dostignutog nivoa implementacije novog sistema e-faktura, kao i sa ključnim aktivnostima na projektu „Savetodavne usluge za redizajn poslovnih procesa, uključujući obuku trenera za uvođenje novih funkcija u organizacione delove Poreske uprave“ – RPP  i aktivnostima na projektu „Konsultantske usluge za analizu tražišta i izradu specifikacija za gotovo komercijalno rešenje (COTS)“ - TS-COTS.

Predstavnici MMF su upoznati sa svim detaljima sadašnjeg statusa realizacije projekata RPP i TS-COTS kao i činjenicom da se ova dva projekta finansiraju iz kredita Svetske banke. Okončanjem ova dva projekta stvaraju se uslovi za ključnu fazu Programa transformacije Poreske uprave a to je nabavka COTS rešenja i njegova implementacija. Naime COTS rešenje treba da podrži novi poslovni model Poreske uprave koji je definisan Programom transformacije Poreske uprave. 

 

U pojedinačnim razgovorima delegacije MMF sa predstavnicima poslovnih funkcija Poreske uprave, između ostalog, dogovorena je i dalja saradnja u narednom periodu u oblasti e-kontrole, naplate, usluga poreskim obveznicima, daljim jačanjem kapaciteta Poreske policije, CVPO i Odeljenja za strateške rizike, kao i pomoć u upravljanju promenama u postupku sprovođenja Programa transformacije Poreske uprave. 

Delegacija MMF je posebno istakla važnost narednog perioda u sprovođenju Programa transformacije Poreske uprave koji zahteva potpunu posvećenost i angažovanost celokupnog menadžmenta i svih zaposlenih u Poreskoj upravi, a posebno su istakli važnost kompletne upravljačke strukture projekta transformacije Poreske uprave, uključujući odgovarajuće timove i radne grupe koje podržavaju sprovođenje navedenog programa.

Delegacija MMF je istakla zadovoljstvo dostignutim stepenom realizacije Programa transformacije Poreske uprave.

 

 

ZAPOSLENIMA U PORESKOJ UPRAVI, ČLANOVIMA SINDIKATA čestitamO najveći hrišćanski praznik Uskrs.

Sa željom da Vaše domove ispuni osećaj sreće, zajedništva i ljubavi sa puno zdravlja i porodične sreće, Hristos voskrese.

28.02.2022

Shodno odredbama Zakona o računovodstvu, čija je primena počela u ovoj godini, Agencija za privredne registre podseća na izmenjene rokove i uslove pod kojima se dostavljaju finansijski izveštaji za 2021. godinu.

Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja ističe 31. marta 2022. godine, a ne 28. februara. Novim zakonom je ukinuta obaveza dostavljanja podataka za statističke i druge potrebe do 28. februara, dok je rok za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, zajedno sa obrascem Statističkog izveštaja, pomeren na 31. mart.

Mikro druga pravna lica (političke organizacije, sindikalne organizacije, fondacije i zadužbine, udruženja, sportska udruženja, komore i sl.) i mikro preduzetnici, uz obrasce redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, ne treba da prilažu bilo kakva dokumenta, osim u izuzetnim situacijama, kao što je, npr., u pitanju slučaj kada su neažurni podaci o pravnom licu u evidenciji obveznika, ukoliko je zakonski zastupnik ograničen supotpisom i sl.

Izvor: Agencija za privredne registre

Odredbama  Pravilnika o upisu sindikata u registar (”Sl. glasnik RS”, br. 50/05, 10/10),  uređuje se način upisa sindikata kao organizacije zaposlenih, odnosno podaci koji se odnose na: rešenje o upisu; redni (registarski) broj; naziv i nivo osnivanja sindikata; sedište i adresu sindikata; članstvo u sindikatu osnovanom za teritoriju Republike; broj i datum rešenja o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata.

Saglasno navedenom, sindikati članovi Unije sindikata zaposlenih u državnim organima Republike Srbije (Carinski sindikat i Jedinstvena organizacija sindikata zaposlenih u Poreskoj upravi Srbije), kao i osnovne organizacije sindikata koje preko matične organizacije u organu državne uprave pripadaju Uniji, za pribavljanje određenih podataka, obraćaju se na sledeći način (popunjavanjem i dostavljanjem odgovarajućih obrazaca):

PREPIS REŠENjA O UPISU U REGISTAR

Sindikalna organizacija (osnovne organizacije sindikata sa svojstvom pravnog lica i organizacije sindikata – članovi Unije) kojoj je potreban prepis rešenja o upisu u Registar sindikata koji se vodi kod Ministarstva za rad, dostavlja ovom organu neposredno:

 1. Popunjen, potpisan i overen pečatom obrazac (Obrazac Br. 1)
 2. Kopiju postojećeg uverenja /rešenja/ o upisu sindikalne organizacije u Registar sindikata (koje je Ministarstvo ranije izdalo)
 3. Kopiju uplaćene republičke administrativne taks

PROMENA PODATAKA (naziv ili sedište)

Sindikalna organizacija koja traži izmenu podataka u vezi naziva ili sedišta, podnosi Uniji zahtev da Unija u ime organizacije sindikata dostavi ministarstvu zahtev za izmenu podataka (Obrazac Br. 2) i dokumentaciju:

 1. Popunjen i overen zahtev za upis promene podataka (Obrazac Br. 3)
 2. Odluku o promeni podataka (Obrazac Br. 4)
 3. Fotokopiju Rešenja o upisu sindikalne organizacije u registar
 4. Izjavu o nivou osnivanja (da je sindikat osnovan kod poslodavca Uprava Carina ili Poreska uprava i da je pristupio Uniji)
 5. Izjavu o broju članova
 6. Fotokopiju LK predsednika (ili očitanu LK)
 7. Kopiju uplaćene republičke administrativne takse

VAŽNE NAPOMENE:

Zahtev za izmenu naziva ili sedišta, organizacije sindikata, podnosi se u roku od 15 dana od nastale promene.

Zahtev i Odluku o promeni podataka, overiti pečatom koji je u upotrebi (stari pečat).

Unija podnosi zahtev Ministarstvu rada za promenu podataka uz potvrduda je organizacija koja traži izmene, član Unije.

Ministarstvo rada izdaje rešenje koje dostavlja Uniji, radi daljeg postupanja.

PROMENA PODATAKA (promena ovlašćenog lica)

Sindikalna organizacija koja traži izmenu ovlašćenog lica, podnosi Uniji zahtev za rešavanje – potvrdu nastale promene podataka i dokumentaciju:

 1. Zapisnik sa sednice nadležnog organa
 2. Odluku o izboru predsednika organizacije sindikata
 3. Kopiju rešenja o upisu organizacije sindikata u registar
 4. Fotokopiju LK predsednika (ili očitanu LK)

VAŽNE NAPOMENE:

Potvrda Unije o promeni ovlašćenog lica organizacije sindikata, potrebna je radi izvršavanja materijalnih obaveza organizacije sindikata i radi raspolaganja sredstvima na računu kod banke.

Neke banke kod promene ovlašćenog lica, traže i prepis rešenja o upisu u Registar sindikata, ne stariji od 60/90 dana.

TAKSE

Zakonom o republičkim administrativnim taksama je predviđeno da se za obraćanje Ministarstvu za rad, plaćaju sledeče takse:

 1. Taksa za prepis rešenja o upisu u registar, u iznosu od 430,00 dinara
 2. Taksa za promenu podataka u Registru Ministarstva za rad, u iznosu od 570,00 dinara

Iznos propisan zakonom uplaćuje se na žiro račun broj: 840-742221843-57, šifra plaćanja: 153, model: 97, poziv na broj: 50-016, svrha doznake: republička administrativna taksa; korisnik: budžet Republike Srbije.

***

Za dodatna pitanja možete se obratiti Uniji putem mejla:office@unijasindikata.rs

Telefon: 011/ 439-35-68 i 439-35-69

25.02.2022.

Poštovane kolege,

Službenički sistem u Poreskoj upravi čine kategorije u koje se prema unapred utvrđenim kriterijumimaslužbenici razvrstavaju, a koje predstavljaju osnov za njihovo napredovanje, nagrađivanje i kretanje u službi.

Pravni okvir sistema predstavljaju zakoni i drugi pravni propisi kojima se uređuje položaj poreskih službenikasa ciljem da ih motivišu za rad, tj. takvi dainteres službenika, kako ga oni osećaju u svakodnevnom funkcionisanju Poreske uprave, bude usklađen s njihovim obavezama i dužnostima.

Napredovanje kao poseban oblik nagrađivanja poreskih službenika, podrazumava premeštaj poreskog službenika na drugo, u hijerarhiji državnih organa, više radno mesto ili napredovanje po platnim razredima u okviru istog radnog mesta.

Poreski službenik koji je stekao pravo na neposredno više zvanje po osnovu ocenjivanja, a nema slobodnog radnog mesta u neposredno višem zvanju, možeda napreduje dva platna razreda u postojećem zvanju.

Saglasno navedenom, državni službenik kome je dve godine uzastopno određena ocena „naročito se ističe” napreduje za dva platna razreda.Za jedan platni razred napreduje državni službenik kome je dve godine uzastopno određena ocena „ističe se” ili ocene „naročito se ističe” i „ističe se”, bez obzira na njihov redosled.Za jedan platni razred napreduje državni službenik kome je tri godine uzastopno određena ocena „dobar” ili ocene „ističe se” i „dobar”, bez obzira na njihov redosled.

Svi zaposleni u Poreskoj upravi koji su stekli pravo da napreduju po osnovu ocenjivanja,odnosno koji su napredovali u platnim razredima, dobili će nova  rešenja o visini koeficijenta kada bude završeno ocenjivanje koje se očekuje da bude završeno do 01.04.2022 godine.

S obzirom da su i budžetom za 2022 godinu predviđena sredstva za napredovanje poreskih službenika, kako bi bili sigurni da ispunjavaju uslove i dali postoje mogućnosti , molimo kolege da izvrše uvid u rešenja o visini koeficijenta iz 2020. i 2021.godine i uporede koeficijente, kao i da izvrše uvid u rešenja o ocenjivanju.Ako se koeficijenti razlikuju, odnosno ako je koeficijent u rešenju iz 2021. viši, onda su već iskoristili pravo na napredovanje prema ocenama i nemogu ponovo napredovati u platnim razredima.

Pravo napredovanja u platnim grupama zaposleni mogu iskoristiti samo ako postoji upražnjeno radno mesto u neposredno višem zvanju uz predhodnu saglasnost direktora filijale tj neposrednog rukovodioca.

Sindikat je uključen u tokove oko budućeg napredovanja ali za informacije sindikatu će moći da se obraćaju samo članovi sindikata i to isključivo preko predsednika svojih OO sindikata, nikako pojedinačno.

PRILOG:

Napredovanje poreskih službenika - izvod iz zakona

 

25.02.2022. 

Imajući u vidu da se Komisiji za dodelu solidarne pomoći kao i Jedinstvenoj organizaciji sindikata  javlja se sve veći broj zaposlenih sa zahtevom za isplatu solidarne pomoći povodom težih bolesti i hiruških intervencija, a sredstva su ograničena to je poslodavac Ministarstvo finansija-Poreska uprave Srbije potpisala sa kompanijom DELTA ĐENERALI ugovor o osiguranju zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), bolesti i hiruških intervencija. Ovo osiguranje obuhvata rizike i sume osiguranja koje možete videti u prilogu.

Napominjemo da svi zaposleni pre podnošenja bilo kakvog zahteva Komisiji za dodelu solidarne pomoći u Poreskoj upravi prvo pogledaju uslove pod kojim su osigurani od strane poslodavca.

Takođe sve zahteve prema Jedinstvenoj organizaciji upućivati isključivo preko predsednika OO sindikata gde mora da postoji pečat i potpis da su saglasni sa podnetim zahtevom i da je ubeležen broj tekućeg računa na koji treba izvršiti uplatu

Prilog:

Polisa osiguranja

Tabela težih bolesti

Tabela hirurških intervencija

21.01.2022.

 

 Link ka dokumentu

Ovde možete pristupiti bazi pitanja sa tačnim odgovorima iz oblasti kompetencije - Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije. Ukoliko budete konkurisali za radno mesto u državnoj upravi, neka od ovih pitanja biće Vam zadata tokom procesa selekcije (ažurirano 06.08.2019.)

 

Poslovi, 22.12.2021.

Više radnih mesta...

MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Na osnovu člana 169b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - drugi zakon, 62/06-drugi zakon, 61/07, 20/09, 72/09-drugi zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21), člana 9 stav 1 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 2/19, 67/21) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-9913/2021 od 27. oktobra 2021. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKOJ UPRAVI PRIJEMOM PRIPRAVNIKA

 Konkursi - pročitaj više

Ko je on-line

Ko je na mreži: 6 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH