2016 Sindikat Poreske uprave Srbije

Način pribavljanja podataka, odnosno upis i izmene u registru sindikalnih organizacija u Uniji sindikata zaposlenih u državnim organima Republike Srbije

Odredbama  Pravilnika o upisu sindikata u registar (”Sl. glasnik RS”, br. 50/05, 10/10),  uređuje se način upisa sindikata kao organizacije zaposlenih, odnosno podaci koji se odnose na: rešenje o upisu; redni (registarski) broj; naziv i nivo osnivanja sindikata; sedište i adresu sindikata; članstvo u sindikatu osnovanom za teritoriju Republike; broj i datum rešenja o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata.

Saglasno navedenom, sindikati članovi Unije sindikata zaposlenih u državnim organima Republike Srbije (Carinski sindikat i Jedinstvena organizacija sindikata zaposlenih u Poreskoj upravi Srbije), kao i osnovne organizacije sindikata koje preko matične organizacije u organu državne uprave pripadaju Uniji, za pribavljanje određenih podataka, obraćaju se na sledeći način (popunjavanjem i dostavljanjem odgovarajućih obrazaca):

PREPIS REŠENjA O UPISU U REGISTAR

Sindikalna organizacija (osnovne organizacije sindikata sa svojstvom pravnog lica i organizacije sindikata – članovi Unije) kojoj je potreban prepis rešenja o upisu u Registar sindikata koji se vodi kod Ministarstva za rad, dostavlja ovom organu neposredno:

 1. Popunjen, potpisan i overen pečatom obrazac (Obrazac Br. 1)
 2. Kopiju postojećeg uverenja /rešenja/ o upisu sindikalne organizacije u Registar sindikata (koje je Ministarstvo ranije izdalo)
 3. Kopiju uplaćene republičke administrativne taks

PROMENA PODATAKA (naziv ili sedište)

Sindikalna organizacija koja traži izmenu podataka u vezi naziva ili sedišta, podnosi Uniji zahtev da Unija u ime organizacije sindikata dostavi ministarstvu zahtev za izmenu podataka (Obrazac Br. 2) i dokumentaciju:

 1. Popunjen i overen zahtev za upis promene podataka (Obrazac Br. 3)
 2. Odluku o promeni podataka (Obrazac Br. 4)
 3. Fotokopiju Rešenja o upisu sindikalne organizacije u registar
 4. Izjavu o nivou osnivanja (da je sindikat osnovan kod poslodavca Uprava Carina ili Poreska uprava i da je pristupio Uniji)
 5. Izjavu o broju članova
 6. Fotokopiju LK predsednika (ili očitanu LK)
 7. Kopiju uplaćene republičke administrativne takse

VAŽNE NAPOMENE:

Zahtev za izmenu naziva ili sedišta, organizacije sindikata, podnosi se u roku od 15 dana od nastale promene.

Zahtev i Odluku o promeni podataka, overiti pečatom koji je u upotrebi (stari pečat).

Unija podnosi zahtev Ministarstvu rada za promenu podataka uz potvrduda je organizacija koja traži izmene, član Unije.

Ministarstvo rada izdaje rešenje koje dostavlja Uniji, radi daljeg postupanja.

PROMENA PODATAKA (promena ovlašćenog lica)

Sindikalna organizacija koja traži izmenu ovlašćenog lica, podnosi Uniji zahtev za rešavanje – potvrdu nastale promene podataka i dokumentaciju:

 1. Zapisnik sa sednice nadležnog organa
 2. Odluku o izboru predsednika organizacije sindikata
 3. Kopiju rešenja o upisu organizacije sindikata u registar
 4. Fotokopiju LK predsednika (ili očitanu LK)

VAŽNE NAPOMENE:

Potvrda Unije o promeni ovlašćenog lica organizacije sindikata, potrebna je radi izvršavanja materijalnih obaveza organizacije sindikata i radi raspolaganja sredstvima na računu kod banke.

Neke banke kod promene ovlašćenog lica, traže i prepis rešenja o upisu u Registar sindikata, ne stariji od 60/90 dana.

TAKSE

Zakonom o republičkim administrativnim taksama je predviđeno da se za obraćanje Ministarstvu za rad, plaćaju sledeče takse:

 1. Taksa za prepis rešenja o upisu u registar, u iznosu od 430,00 dinara
 2. Taksa za promenu podataka u Registru Ministarstva za rad, u iznosu od 570,00 dinara

Iznos propisan zakonom uplaćuje se na žiro račun broj: 840-742221843-57, šifra plaćanja: 153, model: 97, poziv na broj: 50-016, svrha doznake: republička administrativna taksa; korisnik: budžet Republike Srbije.

***

Za dodatna pitanja možete se obratiti Uniji putem mejla:office@unijasindikata.rs

Telefon: 011/ 439-35-68 i 439-35-69

Ko je on-line

Ko je na mreži: 2 gostiju i nema prijavljenih članova

VRH